Jak uzyskać rozwód z cudzoziemcem – obywatelem UE/EOG?

Polacy coraz częściej zawierają małżeństwa z osobami innych nacji, co wynika zapewne z naszej otwartości na świat, a także licznej emigracji zarobkowej. Jednakże wobec rozpadu związku pojawiają się kwestie prawne związane z postępowaniem rozwodowym, w szczególności związane z właściwością Sądu…..
Continue reading „Jak uzyskać rozwód z cudzoziemcem – obywatelem UE/EOG?”

Jak rozwieść się z cudzoziemcem (spoza UE i EOG)?

Polacy coraz częściej wyjeżdżają turystycznie/zarobkowo za granicę, co przyczynia się do coraz częstszego zawierania związków małżeńskich między partnerami różnych narodowości. Rozpad małżeństwa, w którym występuje element transgraniczny tj. partnerzy są obywatelami różnych krajów, powoduje trudności w uzyskaniu rozwodu, jednakże nie czyni go niemożliwym….

Continue reading „Jak rozwieść się z cudzoziemcem (spoza UE i EOG)?”

Kiedy Sąd pozbawi władzy rodzicielskiej?

Władza rodzicielska przysługuje obydwojgu rodziców. Natomiast zgodnie z treścią Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Tyle mówi nam przepis, a w praktyce pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić w poniższych sytuacjach………..

Continue reading „Kiedy Sąd pozbawi władzy rodzicielskiej?”

Kiedy Sąd podwyższy alimenty?

W świetle regulacji art. 135 § 1 k.r.o. i 138 k.r.o., przedmiotem ustaleń Sądu w sprawie o podwyższenie alimentów jest to czy wysokość świadczeń alimentacyjnych na rzecz uprawnionych dzieci stron winna ulec zmianie gdyż, nastąpiła istotna zmiana okoliczności usprawiedliwiająca żądanie podwyższenia alimentów. Przekładając język przepisów na konkrety…

Continue reading „Kiedy Sąd podwyższy alimenty?”

Kiedy Sąd obniży alimenty?

Jesteś zobowiązany do uiszczania co miesięcznie alimentów, ale Twoja sytuacja życiowa i zawodowa od momentu, gdy orzeczono alimenty się zmieniła, albo też dziecko już dorosło, a nadal nie utrzymuje się samodzielnie? Zastanów się nad tym czy nie pora pomyśleć o obniżeniu alimentów, albo złożenia pozwu o wygaśnięciu alimentów (o czym będzie w odrębnym poście). Obniżenie alimentów jest możliwe….

Continue reading „Kiedy Sąd obniży alimenty?”