Kiedy Sąd obniży alimenty?

Jesteś zobowiązany do uiszczania co miesięcznie alimentów, ale Twoja sytuacja życiowa i zawodowa od momentu, gdy orzeczono alimenty się zmieniła, albo też dziecko już dorosło, a nadal nie utrzymuje się samodzielnie? Zastanów się nad tym czy nie pora pomyśleć o obniżeniu alimentów, albo złożenia pozwu o wygaśnięciu alimentów (o czym będzie w odrębnym poście). Obniżenie alimentów jest możliwe….

Continue reading „Kiedy Sąd obniży alimenty?”

Kiedy można ograniczyć władzę rodzicielską?

Uprzejmie informujemy, że postanowieniem z dnia dzisiejszego (15.11.2016 r.) Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże Wydział VIII Rodzinny i Nieletnich, sygn. akt sprawy: VIII RSM 133/16 , pomimo wszczęcia z urzędu postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej, uznał, że brak jest podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej mojego klienta. Wymienione stanowi przyczynek do powstania niniejszego postu, który udzieli odpowiedzi, kiedy władzę rodzicielską można ograniczyć…

Continue reading „Kiedy można ograniczyć władzę rodzicielską?”

Czy organ może przewidywać przyszłość orzekając o umorzeniu należności alimentacyjnych?

Organy mają możliwość umorzenia należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, kierując się przy tym sytuacją majątkową zobowiązanego. Jednym z elementów owej sytuacji są zarobki uzyskiwane przez dłużnika alimentacyjnego. Czy jednak przyszłe oczekiwane zarobki mogą mieć wpływ na umorzenie zobowiązania tytułem alimentów?

Continue reading „Czy organ może przewidywać przyszłość orzekając o umorzeniu należności alimentacyjnych?”

Czy nagrywanie małżonka jest legalne?

Jednym z często powoływanych dowodów w szczególności w sprawach o rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi są nagrania. Jednakże czy takie nagrania są legalne, czy mogą być wykorzystane w procesie sądowym, czy za wymienione grozi odpowiedzialność karna. Ciekawe rozstrzygnięcie w tym zakresie wydał ostatnio Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie….

W wyroku z dnia 7 czerwca, sygn. akt IV K 682/14), którym uznał za winną i warunkow umorzył postępowanie karne w stosunku do kobiety, która zostawiła dyktafon w samochodzie i wspólnym mieszkaniu stron. Następnie tak uzyskane nagrania wykorzystała następnie w sprawie o rozwód w której Sąd orzekł wyłączną winę małżonka.

Należy wskazać, że art. 267 § 4 kodeksu karnego, który penalizuje w/w zachowanie stanowi, że przestępstwo zostaje dokonane z chwilą dojścia informacji do świadomości owej innej osoby, jeśli informacja nie dojdzie do świadomości innej osoby, to nie nastąpi ujawnienie informacji innej osobie (B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji…, s. 700).

Wymienione celnie podsumował w postanowieniu Sąd Najwyższego w wyroku z dnia 27 kwietnia 2016 r. III KK 265/15 ,,1. Utrwalenie przebiegu rozmowy osób trzecich dokonane przez „osobę prywatną” stanowi co do zasady dowód dopuszczalny w postępowaniu sądowym, niemniej okoliczność ta sama przez się nie kreuje uprawnienia do podsłuchu i nie wyłącza odpowiedzialności karnej sprawcy takiego czynu w perspektywie wprowadzanego ustawą z 24 października 2008 r. (Dz.U. Nr 214, poz. 1344) art. 267 § 3 KK.”

Jednakże art. 267 kk jednoznacznie mówi o uzyskiwaniu dostępu do informacji (czyli treści rozmowy) nieprzeznaczonej dla osoby, która rejestruje rozmowę. W przypadku więc, gdy nagrywamy rozmowę w której uczestniczymy nie ponosimy odpowiedzialności karnej i wymienione może stanowić dowód w sprawie.

Kochał, spełniał zachcianki, kupił samochód, ale owa ,,Wanda” ostatecznie nie chciała Niemca – czy dobra należy oddać?

Osoby będące w nieformalnym związku często dokonują w stosunku do siebie darowizn, i jak pokazuje przedmiotowa sprawa, nieraz znacznej wartości. Sprawa na tle obyczajowym jest niezwykle interesująca, w świetle zaś przepisów prawa, jak się wydaje dość jednoznaczna. Jakie zapatrywanie na sprawę wyraził Sąd, o tym w treści niniejszego postu.

Continue reading „Kochał, spełniał zachcianki, kupił samochód, ale owa ,,Wanda” ostatecznie nie chciała Niemca – czy dobra należy oddać?”