Czy można zmniejszyć opłaty egzekucyjne, które należy zapłacić za egzekucję?

Dość często należność, którą zobowiązany musi zapłacić swemu wierzycielowi ulega zwiększeniu o koszty postępowania sądowego, oraz koszty postępowania egzekucyjnego. W szczególności wysokie koszty powstać mogą w związku z opłatami egzekucyjnymi, które stanowią procent od dochodzonej wierzytelności. Osoby zadłużone mają co najmniej dwa instrumenty prawne, na których mogą się oprzeć jednak z nich to upadłość konsumencka (o czym piszę również tu), drugim zaś jest….

Continue reading “Czy można zmniejszyć opłaty egzekucyjne, które należy zapłacić za egzekucję?”

Sąd nie może odmówić upadłości konsumenckiej, gdy długi powstały w toku prowadzenia działalności gospodarczej? – ważne orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w postanowieniu z dnia 24.01.2014 r. , sygn. akt V GU 28/13 uznał, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej był nieuzasadniony, gdyż niewypłacalność dłużnika nie powstała ze względu na wyjątkowe i niezależne od niego okoliczności, dlatego, że zobowiązania wnioskodawcy powstały w przeważającej części w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, wobec czego brak jest podstaw do ogłoszenia jego upadłości jako konsumenta. Jak przedmiotowe orzeczenie, ocenił Sąd wyższej instancji w Szczecinie, o tym w niniejszym wpisie.

Continue reading “Sąd nie może odmówić upadłości konsumenckiej, gdy długi powstały w toku prowadzenia działalności gospodarczej? – ważne orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie.”

Komornik może zająć  udział małżonka w nieruchomości nawet bez działu majątku wspólnego?

Prowadzenie egzekucji przeciwko osobie, która pozostaje lub pozostawała we współwłasności majątkowej małżeńskiej niesie za sobą wiele komplikacji. Prowadzenie skutecznej windykacji roszczeń, a także przymusowe uzyskanie zaspokojenia roszczeń bywa szczególnie utrudnione, ze względy również na różne interpretacje przepisów prawa występujące w orzecznictwie. SN w swej uchwale rozstrzygnął jedną z nich.

Continue reading “Komornik może zająć  udział małżonka w nieruchomości nawet bez działu majątku wspólnego?”

Zmiany w zakresie upadłości dla konsumentów – oddłużenie staje się łatwiejsze.

Upadłość konsumencka służyć ma osobą fizycznym, które znalazły się w złej sytuacji majątkowej i finansowej nie ze swej winy. Każdy z nas bowiem ma prawo do błędnych decyzji lub też podjęcia ryzyka, które niestety może łączyć się z popadnięciem w spiralę długów, gdyby bowiem nie podejmowane ryzyko związane z inwestycjami nasza gospodarka nie rozwijałaby się (co dotyczy osób fizycznych, które prowadziły działalność gospodarczą). Na szczęście przepisy prawa dają szansę uczciwym obywatelom do całkowitego oddłużenia się w rozsądnej perspektywie czasowej.

Continue reading “Zmiany w zakresie upadłości dla konsumentów – oddłużenie staje się łatwiejsze.”

Ucieczka z majątkiem przed dłużnikami nie powinna być łatwa  – uchwała Sądu Najwyższego określająca sposób liczenia terminu na wniesienie skargi pauliańskiej

Unikanie egzekucji oraz windykacji często łączy się z dokonywaniem przesunięć majątkowych pomiędzy osobami najbliższymi w celu wyprowadzenia majątku spod egzekucji. Zazwyczaj przedmiotowe następuje, gdy wierzyciel posiada wysokiej wartości roszczenie w stosunku do dłużnika. W jednej z najnowszych uchwał Sąd Najwyższy wypowiedział się odnośnie bardzo istotnej kwestii liczenia terminu do wniesienia owego środka zaskarżenia.

Continue reading “Ucieczka z majątkiem przed dłużnikami nie powinna być łatwa  – uchwała Sądu Najwyższego określająca sposób liczenia terminu na wniesienie skargi pauliańskiej”