Rozliczenie konkubinatu trudniejsze niż podział majątku małżonków?

Kwestie związane z podziałem majątku po rozwodzie, ustrojami wspólności małżeńskiej itp. dość precyzyjnie regulują przepisy prawa rodzinnego. Przepisów tych jednak nie stosuje się przy rozliczeniach majątkowych związku nieformalnego tzw. konkubinatu. W jednym ze swych ostatnich orzeczeń Sąd Najwyższy wskazał na kierunek stosowania przepisów w zakresie podziału majątku po ustaniu konkubinatu….

Continue reading “Rozliczenie konkubinatu trudniejsze niż podział majątku małżonków?”

Jak uzyskać rozwód z cudzoziemcem – obywatelem UE/EOG?

Polacy coraz częściej zawierają małżeństwa z osobami innych nacji, co wynika zapewne z naszej otwartości na świat, a także licznej emigracji zarobkowej. Jednakże wobec rozpadu związku pojawiają się kwestie prawne związane z postępowaniem rozwodowym, w szczególności związane z właściwością Sądu…..
Continue reading “Jak uzyskać rozwód z cudzoziemcem – obywatelem UE/EOG?”

Jak rozwieść się z cudzoziemcem (spoza UE i EOG)?

Polacy coraz częściej wyjeżdżają turystycznie/zarobkowo za granicę, co przyczynia się do coraz częstszego zawierania związków małżeńskich między partnerami różnych narodowości. Rozpad małżeństwa, w którym występuje element transgraniczny tj. partnerzy są obywatelami różnych krajów, powoduje trudności w uzyskaniu rozwodu, jednakże nie czyni go niemożliwym….

Continue reading “Jak rozwieść się z cudzoziemcem (spoza UE i EOG)?”

Kiedy Sąd pozbawi władzy rodzicielskiej?

Władza rodzicielska przysługuje obydwojgu rodziców. Natomiast zgodnie z treścią Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Tyle mówi nam przepis, a w praktyce pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić w poniższych sytuacjach………..

Continue reading “Kiedy Sąd pozbawi władzy rodzicielskiej?”

Kiedy Sąd podwyższy alimenty?

W świetle regulacji art. 135 § 1 k.r.o. i 138 k.r.o., przedmiotem ustaleń Sądu w sprawie o podwyższenie alimentów jest to czy wysokość świadczeń alimentacyjnych na rzecz uprawnionych dzieci stron winna ulec zmianie gdyż, nastąpiła istotna zmiana okoliczności usprawiedliwiająca żądanie podwyższenia alimentów. Przekładając język przepisów na konkrety…

Continue reading “Kiedy Sąd podwyższy alimenty?”