Czy prawo do renty rodzinnej przysługuje bez wyroku orzekającego alimenty?

Renta rodzinna przysługuje w szczególności rozwiedzionemu małżonkowi. Jedną z przesłanek prawa do jej uzyskania jest uzyskiwanie alimentów od zmarłego, jak przedmiotowa przesłanka jest rozumiana w szczególności uwzględniając orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, o tym w niniejszym poście.

Zgodnie art.70 ust.2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.Dz.U. z 2013r., poz.1440 ze zm.) – prawo do renty rodzinnej nabywa wdowa, która osiągnęła 50 lat nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ustępie 1 pkt 2 w/w ustawy.

Natomiast zgodnie z ustępem 3 tegoż artykułu – małżonka rozwiedziona ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków z art.70 ust.1 i 2, miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Innymi słowy z literalnej treści przepisu wynika, że należy legitymować się wyrokiem lub ugodą by uzyskać prawo do świadczenia.

Jednakże przepis ten utracił moc z dniem 26.05.2014 r. zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 13.05.2014 r. w zakresie, w jakim uprawnienie małżonki rozwiedzionej do uzyskania renty rodzinnej uzależnia od wymogu posiadania w dniu śmierci męża prawa do alimentów z jego strony, ustalonych wyłącznie wyrokiem lub ugodą sądową, jako niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku więc, gdy ZUS odmówi nam świadczenia z tego powodu, można odwoływać się do Sądu wykazując, że alimenty faktycznie były dobrowolnie przez zmarłego wypłacane na naszą rzecz.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie, lub też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, zachęcam do kontaktu.