Czy z OC sprawcy otrzymasz pieniądze na leczenie prywatne?

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo do odszkodowania , w tym, także do uzasadnionych i celowych kosztów leczenia i rehabilitacji. Większość z nas korzysta z prawa do ubezpieczeń społecznych, a więc możemy leczyć się korzystając z publicznej służby zdrowia. Czy natomiast możemy żądać zwrotu kosztów leczenia ,,prywatnego” z OC sprawcy? Zagadnieniem tym zajął się SN wydając uchwałę składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na pytanie:

Czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie art. 444 § 1 k.c. jest uzależniona od braku możliwości  skorzystania przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach uspołecznionej służby zdrowia albo wydłużonego okresu oczekiwania na takie leczenie lub rehabilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego?

Wskazując, że:

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r. III CZP 63/15

Kluczowym w tezie uchwały są dwa słowa ,,uzasadnione” i ,,celowe”, innymi słowy, SN dopuścił zwrot takich świadczeń, jednakże nie działa to na zasadzie automatyzmu, ale każdorazowo Sąd orzekający winien badać czy w danych okolicznościach leczenie ,,prywatne” było uzasadnione i celowe.

Przed podjęciem przedmiotowej uchwały w orzecznictwie Sądu Najwyższego dominował pogląd, iż obowiązek pokrycia „wszelkich kosztów” na podstawie art. 444 § 1 k.c. wymaga wykazania, iż były one celowe i niezbędne (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1981 r., I CR 455/80, publ. OSNC 1981, nr 10, poz. 193; z dnia 14 maja 1997 r., II UKN 113/97, publ. OSNP 1998, nr 5, poz. 163, wyrok Sądu Najwyższego z 9 stycznia 2008 r., II CSK 425/07, Mon. Praw. 2008, nr 3, s. 116).

W przedmiotowej uchwale zamieniono słowo ,,niezbędne” na ,,uzasadnione”, co sugeruje pewną liberalizację podejścia w tym zakresie. Jednakże zasadniczy kierunek rozstrzygnięcia, i wyjaśnienie co w tezie SN miał na myśli, wynikać będzie z uzasadnienia wyroku. Po jego ogłoszeniu niezwłocznie o wymienionym napiszemy.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej zachęcam do kontaktu.