W jakiej wysokości powinieneś płacić/otrzymywać alimenty?

Ustalenia wysokości należnych alimentów dokonuje Sąd w wyroku mając na uwadze przepisy prawa, lub, też dokonują tego strony w drodze ugody sądowej/pozasądowej. Dość często jednak wysokość alimentów jest zawyżona lub zaniżona. W jakiej wysokości powinieneś płacić/otrzymywać alimenty, oraz jakimi przesłankami kieruje się Sąd Rodzinny w przedmiotowym zakresie, o tym w niniejszym poście…

Zaczynając od przykładu:

Otrzymujesz minimalne wynagrodzenie za pracę albo też osoba od której przysługują Ci alimenty otrzymuje wynagrodzenie w takiej wysokosci. Zgodnie ze stanem na dzień sporządzania postu jest to kwota 2000 zł brutto. Były współmałżonek zarabia znaczne kwoty, uprawniony jest w wieku ok. 13 lat. Sąd zasądza na jego rzecz alimenty w wysokości 800 zł miesięcznie.

Czym kieruje się Sąd?

Przepisy prawa – kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – wskazują na dwie przesłanki od których uzależniona jest wysokość alimentów:

  1. Usprawiedliwione potrzeby dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie,
  2. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do płatności rodzica (najczęściej jak pokazuje praktyka ojca dziecka).

W zakresie usprawiedliwionych potrzeb należy wskazać, że co do zasady rodzice powinni potrzeby te zaspokajać po połowie, jednakże możliwym jest uwzględnienie też tzw. osobistych starań związanych z opieką nad dzieckiem, które to starania zazwyczaj dotyczą osoby u której dziecko się znajduje.

Niemożność utrzymania się przez dziecko samodzielnie oznacza, że nie posiada majątku z którego jest w stanie się utrzymać (np. odziedziczonych i wynajmowanych nieruchomości, akcji z których otrzymuje wysokie dywidendy itp.), a także nie pracuje, gdyż np. kontynuuje naukę.

Więcej w tym zakresie piszę w poście – Czy Twój obowiązek alimentacyjny wygasł?, gdyż możliwość samodzielnego utrzymania dziecka może wpłynąć na wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Odnośnie usprawiedliwionych potrzeb dziecka, ustala je się ad casum w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego.  Usprawiedliwionymi potrzebami są te związane z wyżywieniem, mieszkaniem, nauką, ubraniami itp. A także zainteresowaniami, rozrywką.

Wykazanie w Sądzie wysokości usprawiedliwionych potrzeb dziecka jest bardzo istotne, gdyż w znacznym stopniu rzutuje na wysokość alimentów, przy tym profesjonalne, przejrzyste i odpowiednie przygotowanie pozwu w przedmiotowym zakresie ma znaczny wpływ na treść rozstrzygnięcia Sądu.

 

W odniesieniu do możliwości zarobkowych zobowiązanego do uiszczania alimentów, to istotnej jest nie tylko to ile faktycznie rodzic zarabia ale też to ile mógłby zarabiać. Sąd dokonuje bowiem oceny mając na uwadze to, że – jak wskazują zasady doświadczenia życiowego – nie zawsze wszystkie dochody ojca/matki zobowiązanej do alimentów podlegają ujawnieniu.

Istotne są także stan zdrowia zobowiązanego i możliwość zarobkowania z tym związana, a także wydatki ponoszone na swoje utrzymanie.

Przedmiotowe stanowi często przedmiot sporów oraz szczegółowego postępowania dowodowego, gdyż niewątpliwie wykazanie pełnych okoliczności istotnych dla sprawy, a przede wszystkim korzystnych dla strony spoczywa na niej samej, Sąd zaś czasami mniej, a czasami więcej dokonuje ustaleń z urzędu, jednakże w tym zakresie – nie powinien kierować się interesem żadnej ze stron (zgodnie z założeniem:)).

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie:

  1. z zakresu prawa rodzinnego o: rozwód, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, inną sprawę z zakresu prawa rodzinnego,
  2. z zakresu prawa spadkowego: o dział spadku, stwierdzenie nabycia spadu, sporządzenie spisu inwentarza, o zachowek, niegodność dziedziczenia, itp.
  3. w sprawie z zakresu prawa rzeczowego: o zniesienie współwłasności, zapłatę w tym czynszu najmu, zapłatę za bezumowne korzystanie, umowy dzierżawy, itp.
  4. w spawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:
  5. w sprawie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń w tym: ddwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  6. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.
  7. w związku z dochodzeniem roszczeń, windykacją,

Zachęcam do kontaktu.