Czy małżonek może uzyskać alimenty na czas trwania procesu o rozwód?

Postanowieniem z dnia wczorajszego (16.03.2017 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie X Wydział Cywilny Rodzinny (sygn. akt sprawy: X RC 2016/16) przyznał mojej klientce wraz z wyrównaniem za pół roku, co miesięcznie kwotę 600 zł na czas trwania postępowania rozwodowego. Świadczenia zostały przyznane na rzecz małżonka, nie zaś dziecka stron – o ,,alimentach” na czas trwania postępowania o rozwód w niniejszym poście….

W wyroku rozwodowym na żądanie jednego z małżonków, sąd może zasądzić alimenty od współmałżonka.

Natomiast zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i majątkowego

,,Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.”

Warto nadmienić, że w związku z prawomocnym orzeczeniem o rozwód więzi małżeńskie ustają, a więc podstawa przyznania należności po rozwodzie jest odmienna niż w/w świadczenia.

Zgodnie bowiem z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

,,§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.”

Przepis formułuje więc dwie przesłanki uzyskania alimentów po pierwsze – niedostatek małżonka, po drugie zaś brak wyłącznej winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego przez tego małżonka – może więc być on współwinny rozkładowi pożycia małżeńskiego.

Dalej idący jest przepis z art. 60 par. 2 zgodnie z którym

,,Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.”

W/w stanowi swoistą sankcję dla małżonka wyłącznie winnego rozwodu, dodatkowo liberalizując przesłankę majątkową istniejącą po stronie małżonka niewinnego – w takim przypadku wystarczające jest bowiem by nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji materialnej po jego stronie. Przesłanka taka dość często może występować po stronie małżonka, który uzyskuje znacznie niższe dochody niż współmałżonek.

Natomiast wracając do art. 27 kro, środki te mogą być przyznane w toku postępowania rozwodowego drugiemu z małżonków – co istotne bezpośrednio na rzecz tego właśnie małżonka.

Nadto, zupełnie odrębną kwestią jest przyznanie alimentów na rzecz dziecka stron.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych w szczególności w sprawie o rozwód, alimenty, zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wykonanie spisu inwentarza, a także chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej w w/w zakresie lub też w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, rzeczowego, zachęcam do kontaktu.