Podział majątku wspólnego małżonków, a posiadanie majątku osobistego przez jednego ze współmałżonków – kogo obciąża dowód w sprawie?

Problematyka podziału majątku wspólnego małżonków doczekała się licznych orzeczeń, przy tym dość często przedmiotowe sprawy łączą się ze znaczną wartością przedmiotu sporu sądowego, a także ze skomplikowanym postępowaniem dowodowym. W niniejszym poście przedstawię pokrótce ogólne zasady stosowane w przedmiotowym zakresie.

Przede wszystkim należy wskazać, że zgodnie z ugruntowaną wykładnią w orzecznictwie Sądu Najwyższego art. 31 k.r.o., domniemuje się przynależność do majątku wspólnego przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, zaś przynależność określonych przedmiotów do majątku osobistego obowiązany jest udowodnić zainteresowany małżonek. Innymi więc słowy to ów małżonek, który twierdzi, że dane rzeczy nie wchodzą do wspólności małżeńskiej musi w procesie wykazać swe racje, a jeśli owego ciężaru nie udźwignie, to cóż…

W toku procesu małżonek ów powinien wykazywać, że określone składniki majątkowe zakupił ze środków finansowych stanowiących jego majątek osobisty.

Warto też podkreślić kwestię czynienia nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty – należy podkreślić, że zasadą jest włączenie do majątku wspólnego małżonków dochodów, jakie każde z nich osiągnęło w czasie trwania wspólności majątkowej i to także z majątku odrębnego.

Niewątpliwie więc odpowiednie poprowadzenie postępowania sądowego w przedmiotowym zakresie może mieć niebagatelne znaczenie dla uzyskania należnego nam majątku.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady w w/w lub innym zakresie, lub też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, zachęcam do kontaktu.