Ucieczka z majątkiem przed dłużnikami nie powinna być łatwa  – uchwała Sądu Najwyższego określająca sposób liczenia terminu na wniesienie skargi pauliańskiej

Unikanie egzekucji oraz windykacji często łączy się z dokonywaniem przesunięć majątkowych pomiędzy osobami najbliższymi w celu wyprowadzenia majątku spod egzekucji. Zazwyczaj przedmiotowe następuje, gdy wierzyciel posiada wysokiej wartości roszczenie w stosunku do dłużnika. W jednej z najnowszych uchwał Sąd Najwyższy wypowiedział się odnośnie bardzo istotnej kwestii liczenia terminu do wniesienia owego środka zaskarżenia.

Zagadnienie sprowadzało się do odpowiedzi na pytanie:

Czy w sytuacji, gdy osoba trzecia rozporządziła uzyskaną od dłużnika korzyścią w warunkach określonych w art. 531§2 k.c., a wierzyciel ubezskutecznił czynność między dłużnikiem a osobą trzecią w drodze skargi pauliańskiej, termin o którym mowa w art. 534 k.c. należy liczyć od daty czynności między dłużnikiem a osobą trzecią czy od daty czynności między osobą trzecią a „osobą czwartą”?

Powyższa sytuacja ma miejsce np. gdy:

Małżonkowie znoszą rozdzielność majątkową w ten sposób, że jedno z nich np. żona, uzyskuje cały majątek. Następnie żona dokonuje darowizny na rzecz małżonka, a ten następnie sprzedaje jej przedmiotową nieruchomość. Działania ta wydają się dość skomplikowane ale w zasadzie jest to jeden z mniej skomplikowanych (a więc łatwiejszych do ubezskutecznienia) sposobów na unikanie windykacji i egzekucji.

Problemem jest 5 letni termin na wytoczenie powództwa – skargi paulińskiej, który liczy się co do zasady od dokonania czynności przez dłużnika.

Sąd Najwyższy wskazał z korzyścią dla wierzycieli, że:

Po uznaniu przez sąd bezskuteczności czynności prawnej dłużnika z osobą trzecią z powodu pokrzywdzenia wierzyciela, termin do wystąpienia z żądaniem uznania bezskuteczności czynności rozporządzającej korzyścią między osobą trzecią, a osobą czwartą (art. 534 k.c.) liczy się od daty jej dokonania.

W konsekwencji więc Sąd Najwyższy przyjął późniejszy termin początkowy na wytoczenie powództwa, co w wielu przypadkach umożliwia skuteczne zaspokojenie wierzytelności wierzyciela.

W przypadku, gdybyś potrzebował pomocy prawnej w w/w zakresie lub w zakresie poprowadzenia sprawy sądowej zachęcam do kontaktu.