Prawo cudzoziemców

Kancelaria prawna radcy prawnego w Szczecinie zajmuje się sprawami cudzoziemców, wyłącznie w zakresie uzyskania obywatelstwa. Oferujemy kompleksowe doradztwo oraz pomoc prawną związaną z uzyskaniem polskiego obywatelstwa. Wspieramy naszych klientów w tym procesie – sporządzamy odpowiednie wnioski oraz pisma, wskazujemy kolejne kroki, jakie należy poczynić w celu otrzymania obywatelstwa. Nasze profesjonalne doradztwo dotyczy spraw nadania obywatelstwa polskiego, przywrócenia obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa z mocy prawa.

Zapraszamy do naszej kancelarii cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce i wiążą swoją przyszłość z tym miejscem. Zapewniajmy pomoc również w zakresie prawa cywilnego.

Jak cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie?

Do otrzymania polskiego obywatelstwa konieczne jest złożenie wniosku o uznanie za obywatela polskiego lub wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP. W tych działaniach dobrze jest korzystać z pomocy pełnomocnika. W pierwszej sytuacji należy złożyć wniosek do Wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Należy również dołączyć oświadczenie o nieprzerwanym pobycie na terytorium Polski. Wniosek ten podlega opłacie.

Drugim sposobem na uzyskanie obywatelstwa polskiego jest skierowanie wniosku do Prezydenta RP. Może on nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie na podstawie art. 18 u.o.p. Do wniosku należy dołączyć m.in. dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli mieli obywatelstwo polskie, informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej, informację o znajomości przez cudzoziemca języka polskiego oraz fotografie osób objętych wnioskiem.