Prawo pracy – usługi dla pracowników w Szczecinie

Podstawowym zagadnieniem z zakresu prawa pracy jest stosunek pracy łączący konkretnego pracownika i jego pracodawcę. Tego rodzaju więź prawna zakłada określone prawa i obowiązki dla obydwu stron umowy, których naruszenie może wiązać się z określonymi konsekwencjami. Nasza kancelaria świadczy usługi dla pracowników w zakresie egzekwowania przepisów prawa pracy. Oferujemy profesjonalne doradztwo, sporządzanie i kompletowanie dokumentacji oraz reprezentowanie Klientów przed Sądami Pracy.

Jeśli mają Państwo problem związany z sytuacją w pracy, jeśli uważacie, że Wasze prawa zostały naruszone, a pracodawca nie przestrzega obowiązujących norm i przepisów, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w Szczecinie. Ocenimy sytuację z prawnego punktu widzenia i pomożemy przedsięwziąć odpowiednie kroki. Zapewniamy pełną dyskrecję.

Prawo pracy dla pracownika – zakres usług

Pracownikom, którzy czują się niesprawiedliwie potraktowani przez swoich pracodawców, możemy zaproponować pomoc w następujących kwestiach:

 • sporządzenie i złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, wypowiedzenia zmieniającego i rozwiązania umowy o pracę;
 • weryfikacja projektów umowy o pracę, umów o świadczenie usług, kontraktów menadżerskich;
 • dochodzenie i wyegzekwowanie zapłaty wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy lub premii;
 • dochodzenie zaległego wynagrodzenia;
 • ustalenie istnienia stosunku pracy i roszczeń z nim związanych;
 • obsługa prawna wypadków przy pracy, m.in. sprostowania protokołu powypadkowego, roszczenia uzupełniające;
 • ustalanie zasadności zakazu konkurencji;
 • sprostowanie świadectwa pracy;
 • dochodzenie odszkodowania za dyskryminację i naruszenie dóbr osobistych pracownika;
 • dochodzenie prawa do odprawy w sytuacji zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika, odprawy rentowej, emerytalnej, regulaminowej itp.;
 • ustalanie dopuszczalnego czasu pracy osób zatrudnionych; roszczenia z tym związane tj. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, za dyżur, gotowość do wykonywania pracy,
 • dochodzenie premii i innych składników wynagrodzenia za pracę, w tym wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy,
 • interpretacja przepisów prawa pracy.

Podstawowe prawa pracownika

Każdemu pracownikowi, który wykonuje swoje obowiązki wobec pracodawcy, przyda się choćby podstawowa wiedza z zakresu prawa pracy oraz znajomość swoich praw. Według Kodeksu Pracy pracownik może wykonywać tylko obowiązki zawarte w umowie – pracodawca nie może nadkładać na pracownika obowiązków niewynikających z zawartej między nimi umowy. Prawo pracy nie pozostawia w tej kwestii wątpliwości. Umowa zawarta między pracodawcą a pracownikiem reguluje m.in. rodzaj wykonywanej pracy, zakres obowiązków oraz wynagrodzenie. Łamanie postanowień zawartych w tym dokumencie może stanowić powód do wszczęcia postępowania sądowego.

Pracownik ma również prawo do godziwego wynagrodzenia. Na to pojęcie składa się kilka czynników. Przede wszystkim honorarium pracownika musi odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy oraz uwzględniać jej jakość. Termin wypłaty wynagrodzenia oraz ilość wypłat w danym miesiącu powinny być uregulowane w umowie. Wynagrodzenie musi także umożliwiać godziwą egzystencję pracownikowi oraz jego rodzinie – minimalne wynagrodzenie regulowane jest ustawowo. Zbyt niskie wynagrodzenie może być uznane za dyskryminację przy uwzględnieniu pozostałych warunków i okoliczności świadczenia przez pracownika pracy.

Pracownik ma prawo do wypoczynku – Artykuł 14. Kodeksu Pracy reguluje ilość czasu, jaką pracownik może poświęcić na pracę. Zgodnie z ustawą czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin w tygodniu. Ponadto tygodniowy czas pracy, wliczając w to godziny nadliczbowe, nie może przekraczać 48 godzin. Kodeks Pracy precyzuje również, które dni są dniami wolnymi od pracy.