Prawo pracy: dla pracownika

Podstawowym zagadnieniem z zakresu prawa pracy jest zawarcie umowy o pracę. Stosunek ten zakłada określone prawa i obowiązki dla pracowników, których naruszenie może wiązać się z konkretnymi konsekwencjami. Nasza kancelaria świadczy usługi obejmujące udzielanie profesjonalnych porad dotyczących prawa pracy, przygotowania dokumentów oraz reprezentowania Klientów przed Sądami Pracy.

Prawo pracy dla pracownika – zakres usług:

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odwołanie od rozwiązania umowy o pracę,
 • odwołanie od wypowiedzenia zmieniającego,
 • weryfikacja projektów umowy o pracę/umów o świadczenie usług/kontraktów menadżerskich,
 • zapłata wynagrodzenia za pracę lub premii,
 • dochodzenie zaległego wynagrodzenia,
 • zapłata ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy i roszczenia z tym związane,
 • wypadki przy pracy (sprostowania protokołu powypadkowego, roszczenia uzupełniające),
 • zakazy konkurencji,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • odszkodowanie za dyskryminację,
 • prawo do odprawy (zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika, rentowej, emerytalnej, regulaminowej itp.),
 • czas pracy pracowników,
 • doradztwo w zakresie zatrudnienia i prawa cudzoziemców,
 • naruszenie dóbr osobistych pracownika,
 • interpretacja przepisów prawa pracy.

Podstawowe prawa pracownika

 1. Pracownik może wykonywać tylko obowiązki zawarte w umowie

Współczesne realia funkcjonowania na rynku nakładają coraz większą presję na pracodawców, jednak nie może to stać się przyczyną nadkładania na pracownika obowiązków niewynikających z zawartej między nimi umowy.

Prawo pracy nie pozostawia w tej kwestii wątpliwości. Umowa zawarta między pracodawcą a pracownikiem reguluje m.in. rodzaj wykonywanej pracy, obowiązki oraz wynagrodzenie. Łamanie postanowień zawartych w tym dokumencie może stanowić powód do wszczęcia postępowania sądowego.

 1. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia

Prawo pracy reguluje kwestię tzw. godziwego wynagrodzenia. Na to pojęcie składa się kilka czynników.

 • Przede wszystkim honorarium pracownika musi odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy oraz uwzględniać jej jakość.
 • Ponadto czas przelewania wynagrodzenia na konto pracownika oraz ilość wypłat w danym miesiącu powinny być uregulowane w umowie zawartej między pracownikiem a pracodawcą.
 • Wynagrodzenie musi także umożliwiać godziwą egzystencję pracownikowi oraz jego rodzinie. Minimalne wynagrodzenie, które zapewnia godziwe warunki życia, regulowane jest ustawowo.
 • Niegodziwe wynagrodzenie może być ponadto uznane za dyskryminację.

Pracownik ma prawo do wypoczynku

Artykuł 14. Kodeksu Pracy reguluje ilość czasu, jaką pracownik może poświęcić pracodawcy. Zgodnie z ustawą czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin w przeciętnie pięciotygodniowym tygodniu. Ponadto tygodniowy czas pracy, włączając w to godziny nadliczbowe, nie może przekraczać 48 godzin. Ustawa Kodeks Pracy precyzuje, które dni są dniami wolnymi od pracy.