Czy 500 plus wpływa na wysokość alimentów?

alimenty_adwokat_radca_prawny_szczecin_odwołanie_od_decyzji_ZUS_renta_kontakty

Alimenty na dziecko służą zaspokojeniu jego uzasadnionych potrzeb. Alimenty otrzymuje ten z rodziców, który sprawuje pieczę nad małoletnim. Czy świadczenie z programu 500 plus ma wpływ na wysokość alimentów?

Jedną z problematycznych sytuacji związanych ze świadczeniem 500 plus w świetle przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jest kwestia jego wpływu na wysokość alimentów przyznanych na dziecko.

Wielu rodziców, zobowiązanych do płacenia alimentów, uważało, że rodzinna danina wpływa na wysokość świadczenia, a w związku z tym mogą łożyć mniej na utrzymanie dziecka. W rezultacie, Sądy zalała lawina pozwów o obniżenie świadczenia alimentacyjnego.

Przedmiotową wątpliwości wyjaśniła nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym wskazano, że przy ustalaniu wysokości alimentów nie bierze się pod uwagę: świadczeń z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, świadczenia i wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, świadczeń rodzinnych.

Przedmiotowe oznacza, że świadczenie wychowawcze 500 + nie ma wpływu na wysokość zasądzanych przez sąd alimentów.

Sąd Rejonowy w Radomsku trafnie wskazał w wyroku z dnia 11 lipca 2016 r., sygn. III RC 31/16, iż świadczenie 500 + jest wsparciem dla rodziców w wychowywaniu dzieci, jego celem jest inwestycja w rodzinę i zwiększenie w ten sposób dzietności. „Dlatego też świadczenie nie wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego i nie powinno być, podstawą do obniżenia alimentów na dziecko. Według Sądu branie pod uwagę świadczenia 500 plus przy rozstrzyganiu spraw alimentacyjnych, wpłynęłoby niekorzystnie na rozpatrywane sprawy, gdyż każdy z rodziców na którym spoczywa obowiązek alimentacyjny chciałby ich obniżenia, a co za tym idzie zmniejszyłby się jego wkład w wychowanie dziecka i przerzucenie obowiązku utrzymania dziecka na państwo. Ustawa powyższa nie może być więc wykorzystywana do zmniejszenia obciążeń alimentacyjnych osób zobowiązanych z tego tytułu, a wskazanych wyraźnie w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.”

Sąd Rejonowy w Toruniu również wskazał, w wyroku z 19 grudnia 2016 r., sygn. III RC 228/16, że danina rodzinna nie wypływa na wysokość świadczenia alimentacyjnego. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu: „W świetle przepisu art. 135 § 3 pkt. 3 k.r.o. świadczenie wychowawcze z programu 500+ nie ma wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych”. Przy czym, w ocenie Sądu przepis ten należy interpretować w ten sposób, że świadczenie wychowawcze 500+ dla dziecka na jego wychowanie i zaspokojenie jego potrzeb nie wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego żadnego z rodziców, ani ich możliwości zarobkowe i majątkowe, co oznacza, że fakt otrzymywania na dziecko 500,- zł z pomocy społecznej nie zwalnia żadnego z rodziców od swojej części uczestniczenia w kosztach utrzymania dziecka. Ponadto, w ocenie Sądu fakt, że świadczenie wychowawcze z programu 500+ nie ma wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych oznacza także, że nie wlicza się tej kwoty do dochodów rodziny.

W konsekwencji, nie ma podstaw do uznania świadczenia 500 plus jako przesłanki do podwyższenia lub też obniżenia alimentów.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w/w lub, też innym zakresie, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, zachęcam do kontaktu.