NIEDZIELE WOLNE OD HANDLU – CZY NA PEWNO?

niedziela_wolna_od_handlu_adwokat_szczecin_radca_prawny_prawnik_prawo_pracy_czas_pracy_skuteczny_prawnik

Dnia 1 marca tego roku, weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,  określono w niej zasady dotyczące funkcjonowania placówek handlowych w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. Dla większości z nas oznacza to, że w np. w niedzielę nie zrobimy zakupów, nie kupimy brakującego cukru w przydomowym sklepie czy, też nie udamy się na „spacer do centrum handlowego”. Tylko czy na pewno? Czy ustawa, która miała poprawić sytuacje pracowników zatrudnionych w placówkach handlowych, wpłynąć na zacieśnienie więzi rodzinnych i przyjacielskich, spełnia swoje założenia?

Punktem wyjścia jest zrozumienie pojęć, które zostały zawarte w ustawie. Ustawodawca w pierwszej kolejności definiuje czym jest placówka handlowa i z art. 3 pkt 1 możemy się dowiedzieć, że jest to: „obiekt, w którym prowadzi się handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownię, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych”. Następnie należałoby zastanowić się czym jest wspomniany wyżej „handel”. Ustawa określa go jako proces sprzedaży, oparty na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne.  Znając te dwa zagadnienia jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czego tak na prawdę ustawa dotyczy. Mogłoby się wydawać, że w każdą niedziele czy święto wszystkie placówki handlowe, czyli sklepy, kioski, kawiarnie, restauracje będą zamknięte. Ogromnie zdziwiłem się, kiedy w pierwszą niedzielę wolną od handlu wybrałem się do centrum handlowego, które (o dziwo!) było otwarte i zobaczyłam że znajdujące się w nim kawiarnie, punktu gastronomiczne, kina, kręgielnie i salony zabaw były również otwarte. Przez moment byłam zaskokoczony i trochę niepewna czy nie pomyliłam dni, ale potem sprawdziłam w kalendarzu i wszystko się zgadzało. Skłoniło mnie to do tego, aby bliżej przyjrzeć się wyżej wspominaj ustawie i bardziej się w nią zagłębić.

Akt prawny dokładnie wymienia placówki, które nie mogą być otwarte w niedziele i święta, a są nimi: sklepy, stragany, stoiska, hurtownie, składy węgla, składy materiałów budowlanych, domów towarowych, domów wysyłkowych, biura zbytu. Zastanawiające jest to, że w artykule tym nie wymieniono punktów gastronomicznych. Przed wyliczeniem znajduje się zwrot „w szczególności” co oznacza, że katalog tych placówek jest otwarty i można do niego dodać inne miejsca.  Ustawa dalej wskazuje, że zakaz nie obejmuje placówek handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna. W tym miejscu, w mojej głowie pojawia się pytanie „dlaczego”? Przecież dokonuje się w nich proces sprzedaży w rozumieniu niniejszej ustawy. Akt prawny wskazuje również, że wszystkie placówki mogą być otwarte jeżeli nie sprzedają w nich pracownicy. Wyrażam dość duże wątpliwości co do tego, aby we wszystkich miejscach, w dzień wolny od pracy, byli właściciele a nie osoby zatrudnione.

W mojej ocenie, omawiana ustawa budzi dość duże wątpliwości. Miała być ułatwieniem dla pracowników zatrudnionych w centrach handlowych, a tak na prawdę dokonała podziału na sektory, które mogą być otwarte i na te które są zamknięte.

Przedmiotowe niewątpliwie rzutuje na czas pracy pracowników i innych zatrudnionych.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie

W sprawie z zakresu prawa rodzinnego o: rozwód, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, ustanowienie rodzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, inną sprawę z zakresu prawa rodzinnego,

W sprawie z zakresu prawa spadkowego: o dział spadku, stwierdzenie nabycia spadu, sporządzenie spisu inwentarza, o zachowek, niegodność dziedziczenia, itp.

W sprawie z zakresie rzeczowego: o zniesienie współwłasności, zapłatę w tym czynszu najmu, zapłatę za bezumowne korzystanie, umowy dzierżawy, itp.

przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakreie między innymi:

w sprawie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń w tym: ddwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, świadczenia przedemerytalne,  inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.

w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.,

w zakresie dochodzenia roszczeń, windykacji należności, w tym w zakresie w szczególności spraw o zapłatę z faktur, ugód itp.

Zachęcam do kontaktu.