Jak rozwieść się z cudzoziemcem (spoza UE i EOG)?

Polacy coraz częściej wyjeżdżają turystycznie/zarobkowo za granicę, co przyczynia się do coraz częstszego zawierania związków małżeńskich między partnerami różnych narodowości. Rozpad małżeństwa, w którym występuje element transgraniczny tj. partnerzy są obywatelami różnych krajów, powoduje trudności w uzyskaniu rozwodu, jednakże nie czyni go niemożliwym….

Przede wszystkim zachodzi konieczność ustalenia prawa właściwego dla orzeczenia rozwodu, a także Sądu właściwego miejscowo dla złożenia powództwa.

W przypadku gdy małżonkowie byliby obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należałoby sięgnąć do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. prawo międzynarodowe prywatne i do rozporządzeń unijnych regulujących kwestie rozwodów i separacji, jednakże w przypadku obywateli innych państw, wymienione będzie się kształtowała odmiennie.

Zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania cywilnego regulujące jurysdykcję krajową w Polsce. Zgodnie z nimi, dla ustalenia właściwości polskiego sądu, należy wziąć pod uwagę kryterium ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, miejsce zwykłego pobytu małżonków i obywatelstwo.

W przypadku gdy choć jeden z małżonków jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, sądem właściwym do przeprowadzenia rozwodu będzie sąd polski.

Sprawę o rozwód można wytoczyć także w sytuacji gdy drugi z małżonków ma na terytorium Polski miejsce zamieszkania, miejsce pobytu czy też prowadzi działalność gospodarczą.

Natomiast jurysdykcja wyłączna w sprawach małżeńskich jest zależna od łącznego wystąpienia trzech przesłanek, a mianowicie – polskiego obywatelstwa obojga małżonków, ich miejsca zamieszkania w Polsce oraz miejsca zwykłego pobytu w Polsce.

WAŻNE:

Prawidłowe ustalenie właściwości sądu jest o tyle istotne, że skierowanie powództwa o rozwód przez sąd niewłaściwy skutkować będzie odrzuceniem pozwu i w konsekwencji nierozpoznaniem sprawy.

Powyższe stanowi jeden z elementów problematyki spraw rozwodowych w których jedna ze stron jest cudzoziemcem (obywatelem innego kraju niż wchodzące w skład UE, EOG), w toku takich postępowań pojawiają się również innego rodzaju praktyczne problemy, które rzutują na sprawność postępowania, a także możliwość uzyskania rozwodu.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w, lub też innym zakresie, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w szczególności w sprawie o:  ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustanowienie opiekuna, ubezwłasnowolnienie, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, ustalenie kontaktów, rozwód zachęcam do kontaktu.