Kiedy Sąd podwyższy alimenty?

W świetle regulacji art. 135 § 1 k.r.o. i 138 k.r.o., przedmiotem ustaleń Sądu w sprawie o podwyższenie alimentów jest to czy wysokość świadczeń alimentacyjnych na rzecz uprawnionych dzieci stron winna ulec zmianie gdyż, nastąpiła istotna zmiana okoliczności usprawiedliwiająca żądanie podwyższenia alimentów. Przekładając język przepisów na konkrety…

Podwyższenie alimentów zazwyczaj następuje wraz z zmianą wieku dzieci, innymi słowy, co do zasady potrzeby starszego dziecka są wyższe niż dziecka młodszego – w uzasadnieniach Sądy wskazują często, że już sam upływ czasu od orzeczenia alimentów, gdy orzeczenie zapadło w stosunku do bardzo młodego dziecka, może stanowić argument uzasadniający podwyższenie alimentów.

Jednakże trzeba mieć na uwadze również to, że dziecko starsze w części może podejmować aktywność zarobkową, a więc uzyskiwać dochody.

Nadto w przypadku, gdy osoba uprawniona do alimentów może utrzymać się samodzielnie możliwe jest stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Sąd bada także to możliwości zarobkowe ojca/matki dziecka (którzy są zobowiązani do alimentacji), w szczególności dla zwiększenia wysokości alimentów znacznie ma wzrost dochodów. Maksymalną granicą wysokości alimentów są możliwości płatnicze strony zobowiązanej, nawet jeśli nie pokrywają wszystkich usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych.

Jednakże podkreślić należy, że przez ustawowe określenie ,,możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Potrzeby dziecka, których zaspokajanie jest obowiązkiem rodziców wraz z wiekiem zwiększają się, gdyż obejmują one już nie tylko potrzeby bytowe związane z wyżywieniem, zakupem odzieży i zapewnieniem odpowiednich warunków mieszkaniowych, ale także potrzeby kulturalne i wychowawcze, mające zapewnić prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy dziecka.

Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb podlegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako przejawy zbytku nie powinny być uwzględnione. W każdym razie zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą poszczególne sytuacje uprawnionego i zobowiązanego, konkretne warunki społeczno-ekonomiczne oraz cele i funkcje obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle można określić potrzeby życiowe, materialne i intelektualnie uprawnionego (uzasadnienie to tezy IV uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 roku, II CZP 91/86).

Sąd bierze pod uwagę również to czy dziecko ma nowe pasje lub hobby, lub też korzysta z nowych zajęć pozalekcyjnych. Wymienione wpływa bowiem na zwiększenie się uzasadnionych potrzeb dziecka, trzeba jednak i w tym zakresie zachowywać pewien umiar.

Przed wytoczeniem powództwa o podwyższenie alimentów dobrze jest więc dokładnie przeanalizować stan sprawy i napisać pozew w sposób jak najskuteczniej zapewniający, jak najwyższe – i zasadne – podwyższenie alimentów dla dziecka. W szczególności dobrze napisany pozew przyczynić się może do uzyskania świadczeń w wyższej wysokości i do szybszego zakończenia sprawy. Nadto, w pozwie można zawrzeć wniosek o zabezpieczenie roszczenia w trybie przepisów części II kodeksu postępowania cywilnego, co umożliwi uzyskanie świadczeń już w toku procesu.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w, lub też innym zakresie, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w szczególności w sprawie o:  ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustanowienie opiekuna, ubezwłasnowolnienie, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, ustalenie kontaktów, rozwód zachęcam do kontaktu.