Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na basenie?

Dochodząc odszkodowania za wypadek w trakcie, którego ponosimy uszczerbek na zdrowiu musimy wykazać jako powód przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Reżim odpowiedzialności – czyli to co musimy udowodnić w sądzie – uzależnione jest w szczególności od rodzaju przedsiębiorstwa na terenie, którego doszło do wypadku. W przypadku wypadku na basenie….

Przedsiębiorca – jak wskazał Sąd Apelacyjny w Lublinie, sygn. akt sprawy: I Aca 218/16 – odpowiada na tzw. zasadzie ryzyka.

Zgodnie z art. 435 Kodeksu cywilnego

  • 1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
  • 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw lub zakładów wytwarzających środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami.

 

W przedmiotowej sprawie, pozwany bronił się wykazując, że pokrzywdzony doznał uszczerbku za który domagał się odszkodowania wychodząc z jacuzzi w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Sąd w przedmiotowej sprawie słusznie zauważył, że basen jest przedsiębiorstwem wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody, a więc samo działanie basenu stwarza niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody.

Ubezpieczyciel ponosi więc odpowiedzialność za powstałą szkodę/krzywdę, chyba, że wykaże, że:

  1. szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej,

albo

  1. z wyłącznej winy poszkodowanego,

albo,

  1. z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Warto w szczególności zwrócić uwagę na pkt 2 i 3 powyżej, gdyż w takim przypadku koniecznym jest wykazanie, że szkoda nie wynikła z innych przyczyn jak tylko zawinione zachowanie poszkodowanego lub osoby trzeciej, a zatem pomimo tego, iż miała ona związek z ruchem przedsiębiorstwa lub zakładu, stanowi zwykłe następstwo zawinionego działania lub zaniechania poszkodowanego lub osoby trzeciej.

Kiedy jednak stwierdzić będzie można inne przyczyny szkody poostające w tzw. adekwatnym związku przyczynowym ze zdarzeniem, odpowiedzialność prowadzącego przedsiębiorstwo lub zakład, o jakim mowa w art. 435 KC, nie zostanie wyłączona

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 lipca 2015 r. II PK 86/14 ,,1. Ustalenie, że wina może być przypisana jedynie poszkodowanemu, nie uchyla odpowiedzialności prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 § 1 KC), jeżeli równocześnie wystąpiły inne, choćby niezawinione przyczyny szkody w rozumieniu adekwatnego związku przyczynowego, leżące po stronie odpowiedzialnego.”

 

W przypadku odpowiedzialności na zasadzie ryzyka dochodzenie odszkodowania jest ,,ułatwione” jeśli chodzi o wykazanie odpowiedzialności przedsiębiorcy, co do zasady. Nie należy jednak zapominać, że od przebiegu procesu sądowego, oraz postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem zależy wysokość zadośuczynienia, które w podobnych stanach faktycznych waha się o dziesiątki tysięcy złotych.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w powyższym zakresie, chciał zlecić: poprowadzenie sprawy sądowej o zapłatę, w tym o zapłatę odszkodowania /albo zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia, sporządzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, sprawę z zakresu prawa rodzinnego, rzeczowego, spadkowego, lub z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zachęcam do kontaktu.