Brak zapłaty całości ceny za nieruchomość, a możliwość skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości przez sprzedającego.

Sąd Najwyższy wypowiedział się w bardzo istotnej w praktyce obrotu nieruchomościami kwestii możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości w przypadku, braku zapłaty części ceny tytułem jej zakupu. Kwestia ta nie była jednoznaczna w orzecznictwie, a za dwoma odmiennymi interpretacjami przemawiały racje celowościowe jak i argumenty natury praktycznej. Jakie rozstrzygnięcie wydał Sąd Najwyższy?

Wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych:

Powódka otrzymała od pozwanych łącznie tytułem ceny kwotę 127.000 zł, następnie wezwała pozwanych do zapłaty zaległej kwoty 760.000 zł w terminie 7 dni, a pismem z 30 czerwca 2013r. odstąpiła od umowy sprzedaży, wzywając pozwanych do zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości. W przedmiotowej sprawie nie zachodzą okoliczności wskazujące, iż częściowe wykonanie świadczenia zapłaty ceny nie ma znaczenia dla powódki z uwagi na właściwość zobowiązania, albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy wiadomy stronie przy zawarciu umowy.

SN uznał, że dopuszczalne jest odstąpienie od umowy wzajemnej ze względu na zwłokę ze spełnieniem części świadczenia podzielnego także wtedy, gdy świadczenie jednej ze stron jest niepodzielne (art. 491 § 1 k.c.) (sygn.. sprawy III CZP 83/15). Sprzedawca może więc w takim przypadku skutecznie odstąpić od umowy i żądać zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości.