Czy zasady współżycia społecznego mają wpływ na czynsz/odszkodowanie?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (22.03.2017 r.) Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie II Wydział Cywilny, sygn. akt sprawy: II C 385/15 oddalił powództwo skierowane przeciwko mojej klientce o zapłatę należności w wysokości 15 626,28 zł tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Jednym z zagadnień prawnych rozpatrywanych w ramach w/w postępowania były zasady współżycia społecznego, wobec podniesienia przeze mnie zarzutu w przedmiotowym zakresie……..

Continue reading “Czy zasady współżycia społecznego mają wpływ na czynsz/odszkodowanie?”

Podział majątku wspólnego małżonków, a posiadanie majątku osobistego przez jednego ze współmałżonków – kogo obciąża dowód w sprawie?

Problematyka podziału majątku wspólnego małżonków doczekała się licznych orzeczeń, przy tym dość często przedmiotowe sprawy łączą się ze znaczną wartością przedmiotu sporu sądowego, a także ze skomplikowanym postępowaniem dowodowym. W niniejszym poście przedstawię pokrótce ogólne zasady stosowane w przedmiotowym zakresie.

Continue reading “Podział majątku wspólnego małżonków, a posiadanie majątku osobistego przez jednego ze współmałżonków – kogo obciąża dowód w sprawie?”

Wyremontowanie budynku wspólnego (współwłasności) uzasadnia dochodzenie kwot pieniężnych w przypadku podziału nieruchomości?

W praktyce kwestia rozliczenia kosztów wyremontowania budynku wspólnego albo jego części (np. tej którą użytkuje jeden z współwłaścicieli) pojawia się dość często, przy tym pod względem prawnym kwestia ta jest dość skomplikowana, a rzutować może na uzyskanie/stratę znacznych kwot. W niniejszym poście przybliżę przedmiotowe zagadnienie i zasygnalizuję ryzyka związane z rozliczeniem nakładów dokonanych powyższym tytułem.

Continue reading “Wyremontowanie budynku wspólnego (współwłasności) uzasadnia dochodzenie kwot pieniężnych w przypadku podziału nieruchomości?”

Komornik może zająć  udział małżonka w nieruchomości nawet bez działu majątku wspólnego?

Prowadzenie egzekucji przeciwko osobie, która pozostaje lub pozostawała we współwłasności majątkowej małżeńskiej niesie za sobą wiele komplikacji. Prowadzenie skutecznej windykacji roszczeń, a także przymusowe uzyskanie zaspokojenia roszczeń bywa szczególnie utrudnione, ze względy również na różne interpretacje przepisów prawa występujące w orzecznictwie. SN w swej uchwale rozstrzygnął jedną z nich.

Continue reading “Komornik może zająć  udział małżonka w nieruchomości nawet bez działu majątku wspólnego?”

Odwołanie darowizny w stosunku tylko do jednego ze współmałżonków – ważna uchwała SN.

Dokonując darowizny domu albo mieszkania dość często obdarowanych zostaje obydwu małżonków i nieruchomość następnie wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Darowiznę można odwołać jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. SN w uchwale jednoznacznie wskazał jakie są skutki prawne odwołania darowizny tylko w stosunku do jednego ze współmałżonków, o czym w niniejszym poście.

Continue reading “Odwołanie darowizny w stosunku tylko do jednego ze współmałżonków – ważna uchwała SN.”