Odpowiedzialność za wynagrodzenie przy robotach budowlanych – ważna uchwała Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17.02.2016 r. rozstrzygnął bardzo istotną kwestię odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy, a także wypowiedział się w zakresie obowiązku Sądu przed wydaniem orzeczenia w sprawie.

Sąd Najwyższy wskazał, że

  1. Skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany (art. 60 k.c.) zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest uzależniona od zapewnienia mu możliwości zapoznania się z postanowieniami tej umowy, które wyznaczają zakres jego odpowiedzialności przewidzianej w art. 647[1] § 5 k.c.
  2. Podstawę prawną oceny żądań podwykonawcy kierowanych przeciwko inwestorowi wyznaczają przytoczone przez powoda okoliczności faktyczne. Jeżeli powód  wskazał podstawę prawną roszczenia, sąd przewidując możliwość orzeczenia na innej podstawie powinien uprzedzić o tym strony.

Innymi słowy w zakresie pkt 1 – warunkiem koniecznym do istnienia odpowiedzialności inwestora jest przedstawienie mu umowy lub możliwości zapoznania się z jej postanowieniami, gdyż w szczególności zakres jego odpowiedzialności związany jest z wysokością wynagrodzenia podwykonawcy ustalonym w tej umowie.

Drugą istotną kwestią jest to, że jeśli Sąd zamierza zastosować inną podstawę prawną niż wskazana przez powoda to powinien uprzedzić o wymienionym strony.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie albo chciałbyś zlecić poprowadzenie sprawy sądowej zachęcam do kontaktu.