Podział majątku dorobkowego a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – czy środki ze zlikwidowanej książeczki mieszkaniowej powinny podlegać waloryzacji.

W przypadku podziału majątku dorobkowego istotną kwestią jest zagadnienie waloryzacji środków ze zlikwidowanej książeczki mieszkaniowej, które zostały zaliczone na poczet wkładów, które dość często pojawia się w praktyce…

Zagadnienie dotyczy sytuacji w której jeden z byłych małżonków ze swego majątku odrębnego (osobistego) w postaci środków ze zlikwidowanej książeczki mieszkaniowej dokonuje wpłaty części wkładu mieszkaniowego. Powstaje więc zagadnienie czy należy przy ustalania owego nakładu brać pod uwagę wartość nominalną tych środków czy też dokonywać ich waloryzacji?

Należy wskazać, że zaliczenie środków z książeczki mieszkaniowej na poczet wkładu bez ich waloryzacji jest niedopuszczalne i jest w szczególności krzywdzące dla osoby, która dokonała nakładu. Należy więc dokonywać waloryzacji przedmiotowego wkładu (vide Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 sierpnia 2015 r. I CSK 782/14).