Ucieczka z majątkiem przed dłużnikami nie powinna być łatwa  – uchwała Sądu Najwyższego określająca sposób liczenia terminu na wniesienie skargi pauliańskiej

Unikanie egzekucji oraz windykacji często łączy się z dokonywaniem przesunięć majątkowych pomiędzy osobami najbliższymi w celu wyprowadzenia majątku spod egzekucji. Zazwyczaj przedmiotowe następuje, gdy wierzyciel posiada wysokiej wartości roszczenie w stosunku do dłużnika. W jednej z najnowszych uchwał Sąd Najwyższy wypowiedział się odnośnie bardzo istotnej kwestii liczenia terminu do wniesienia owego środka zaskarżenia.

Continue reading „Ucieczka z majątkiem przed dłużnikami nie powinna być łatwa  – uchwała Sądu Najwyższego określająca sposób liczenia terminu na wniesienie skargi pauliańskiej”

Czy małżonek, który jest winny rozwodu musi oddać darowizny otrzymane od współmałżonka.

W przypadku stwierdzenia przez Sąd wyłącznej winy jednego z małżonków w rozkładzie związku małżeńskiego zazwyczaj istnieją ku temu ważne i odpowiedniej wagi powody. W przypadku, gdy małżonkowie dokonują wzajemnych darowizn pojawia się również kwestia ich odwołania.

Continue reading „Czy małżonek, który jest winny rozwodu musi oddać darowizny otrzymane od współmałżonka.”

Wspólny kredyt małżonków a rozwód – czy spłacanie kredytu przez jednego małżonka z otrzymanej darowizny ma wpływ na późniejszy podział majątku?

Zaciąganie przez współmałżonków kredytów w szczególności kredytów hipotecznych w celu zakupu mieszkania jest powszechne. Banki chętniej udzielają bowiem kredytów małżonkom, gdyż ich wiarygodność kredytowa jest wyższa.  W niniejszym artykule pokrótce przedstawię sytuację prawną małżonków w toku postępowania o podział majątku, z uwzględnieniem sytuacji, gdy jeden z małżonków spłacał kredyt z otrzymanej przez siebie darowizny.

Continue reading „Wspólny kredyt małżonków a rozwód – czy spłacanie kredytu przez jednego małżonka z otrzymanej darowizny ma wpływ na późniejszy podział majątku?”

Zniesienie współwłasności może być zakwestionowane przez osoby nie będące współwłaścicielami? Wypowiedź Sądu Najwyższego o czynnościach dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Na wniosek współwłaścicieli Sąd znosi współwłasność rzeczy. Zazwyczaj postępowania takie dotyczą nieruchomości. W prawo własności nie mają co do zasady prawa ingerować inne osoby niż właściciele lub współwłaściciele. Uchwała SN wprowadza jednak w tym zakresie pewien wyjątek o czym mowa w niniejszym poście.

Continue reading „Zniesienie współwłasności może być zakwestionowane przez osoby nie będące współwłaścicielami? Wypowiedź Sądu Najwyższego o czynnościach dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.”

Brak zapłaty całości ceny za nieruchomość, a możliwość skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości przez sprzedającego.

Sąd Najwyższy wypowiedział się w bardzo istotnej w praktyce obrotu nieruchomościami kwestii możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości w przypadku, braku zapłaty części ceny tytułem jej zakupu. Kwestia ta nie była jednoznaczna w orzecznictwie, a za dwoma odmiennymi interpretacjami przemawiały racje celowościowe jak i argumenty natury praktycznej. Jakie rozstrzygnięcie wydał Sąd Najwyższy?

Wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych:

Powódka otrzymała od pozwanych łącznie tytułem ceny kwotę 127.000 zł, następnie wezwała pozwanych do zapłaty zaległej kwoty 760.000 zł w terminie 7 dni, a pismem z 30 czerwca 2013r. odstąpiła od umowy sprzedaży, wzywając pozwanych do zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości. W przedmiotowej sprawie nie zachodzą okoliczności wskazujące, iż częściowe wykonanie świadczenia zapłaty ceny nie ma znaczenia dla powódki z uwagi na właściwość zobowiązania, albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy wiadomy stronie przy zawarciu umowy.

SN uznał, że dopuszczalne jest odstąpienie od umowy wzajemnej ze względu na zwłokę ze spełnieniem części świadczenia podzielnego także wtedy, gdy świadczenie jednej ze stron jest niepodzielne (art. 491 § 1 k.c.) (sygn.. sprawy III CZP 83/15). Sprzedawca może więc w takim przypadku skutecznie odstąpić od umowy i żądać zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości.

 

Wytoczenie sprawy sądowej o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie treści służebności, a zasiedzenie przedmiotowej służebności.

 

W przypadku, gdy dana strona (zazwyczaj przedsiębiorstwo zajmujące się dostawą energii, gazu itp.) posiada swoje urządzenia na cudzej nieruchomości bez umowy z właścicielem gruntu, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie. Czy wytoczenie takiego powództwa rozwiązuje wszystkie problemy właściciela nieruchomości?

Continue reading „Wytoczenie sprawy sądowej o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie treści służebności, a zasiedzenie przedmiotowej służebności.”

Zasiedzenie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego?

 

Możliwość oraz roszczenia związane ze służebnością przesyłu generuję wiele problemów prawnych oraz spraw sądowych, których poziom trudności mając na uwadze konieczność śledzenie i przewidywania linii orzeczniczych sadów jest bardzo wysoki. Jakie stanowisko zajął Sąd Najwyższy tym razem?

Continue reading „Zasiedzenie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego?”

Podział majątku powstałego w trackie trwania nieformalnego związku (konkubinatu).

 

Sposób rozliczenia majątku powstałego w trakcie trwania związku nieformalnego – odmiennie niż rozliczenie majątku powstałego w trakcie trwania małżeństwa – nie został uregulowany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jak więc rozliczyć tak powstały Majątek?

Continue reading „Podział majątku powstałego w trackie trwania nieformalnego związku (konkubinatu).”