Wspólny kredyt małżonków a rozwód – czy spłacanie kredytu przez jednego małżonka z otrzymanej darowizny ma wpływ na późniejszy podział majątku?

Zaciąganie przez współmałżonków kredytów w szczególności kredytów hipotecznych w celu zakupu mieszkania jest powszechne. Banki chętniej udzielają bowiem kredytów małżonkom, gdyż ich wiarygodność kredytowa jest wyższa.  W niniejszym artykule pokrótce przedstawię sytuację prawną małżonków w toku postępowania o podział majątku, z uwzględnieniem sytuacji, gdy jeden z małżonków spłacał kredyt z otrzymanej przez siebie darowizny.

W analizowanym stanie faktycznym przyjmujemy, że małżonkowie wspólnie zaciągnęli kredyt hipoteczny na mieszkanie. Następnie umówili się, że mąż jako lepiej zarabiający będzie spłacał kredyt na mieszkanie, małżonka zaś ów dom będzie utrzymywać, a także wydatkować środki na wychowanie i utrzymanie córki. Jednakże relacje stron uległy pogorszeniu w tak znacznym stopniu, że strony się rozwiodły i złożony został wniosek o podział majątku wspólnego. W jego toku okazało się, że mąż spłacił kredyt z darowizny otrzymanej od swoich rodziców, która to darowizna weszła do jego majątku osobistego (tak jest co do zasady w przypadku otrzymanych darowizn).

Przede wszystkim należy wskazać, że jeżeli byli małżonkowie razem zaciągnęli kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie, to dla banku po rozwodzie nadal są współkredytobiorcami, a podział majątku nie dotyczy wspólnie zaciągniętych długów i zobowiązań. Odpowiedzialność osobistą byłych małżonków wobec wierzycieli , na którą podział majątku nie ma wpływu, należy odróżnić od zasad rozliczenia między nimi wydatków z majątku osobistego jednego z małżonków z tytułu wspólnego długu.

Należy również podkreślić, że nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Dokonanie wydatku z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków np. na spłatę wspólnie zaciągniętego kredytu powoduje, że małżonek, który spłacił kredyt z darowizny co do zasady ma prawo do rozliczenia przedmiotowej spłaty jako nakładu.

W opisanej sytuacji nie jest wystarczającym do dokonania rozliczenia jedynie wykazanie, że nakład czyniony był z majątku osobistego, ale koniecznym jest także wykazanie na ile owe nakłady zwiększyły wartość np. domu, którego dotyczył spłacany kredyt.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w zakresie lub, też potrzebujesz pomocy prawnej w prowadzeniu sprawy sądowej w przedmiotowym zakresie, zachęcam do kontaktu.