Dziecko nie zostanie zabrane rodzicom wyłącznie z powodu ubóstwa – 14.01.2016 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie zmian w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym

Wniesienie projektu ustawy było spowodowane bulwersującymi opinię publiczną sprawami w których odbierano dzieci rodzicom z powodu ich złej sytuacji majątkowej, która skutkowała w ocenie Sądu koniecznością powierzenia małoletnich pieczy zastępczej. W niniejszym poście zawarto krótki opis projektowanych zmian.

Ustawa nowelizująca zmienić ma treść art. 112(3) Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego poprzez wprowadzenie przepisu o następującej treści:

,,§ 1. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jedynie wówczas, gdy uprzednio stosowane inne środki przewidziane w art. 109 § 2 pkt 1–4 lub formy pomocy rodzicom dziecka przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka, chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, w szczególności zagrożenia jego życia lub zdrowia.

  • 2. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców nie jest dopuszczalne wyłącznie z powodu ubóstwa.”

Najistotniejszą zmianą jest ta zawarta w paragrafie drugim – regulacja stanowi przy tym realizacją polityki rodzinnej zgodnie z którą zadaniem Państwa jest wspieranie rodziny w tym rodziców, którzy należycie sprawują opiekę nad swymi dziećmi (tj. w szczególności: nie nadużywają alkoholu, nie używają wobec dzieci przemocy), jednakże wobec pewnej niezaradności czy też sytuacji życiowej nie są w stanie zapewnić im środków utrzymania. W takim przypadku to Państwo powinno zapewnić pomoc społeczną w celu zapewnienia utrzymania takiej rodzinie.

Należy również podkreślić, że zgodnie z przepisem nie można umieścić dzieci w pieczy zastępczej ,,wbrew woli rodziców”, a więc, gdy rodzice wyrażą na to zgodę dziecko będzie mogło z powodu ich ubóstwa zostać umieszczone w pieczy zastępczej.