Zniesienie współwłasności może być zakwestionowane przez osoby nie będące współwłaścicielami? Wypowiedź Sądu Najwyższego o czynnościach dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Na wniosek współwłaścicieli Sąd znosi współwłasność rzeczy. Zazwyczaj postępowania takie dotyczą nieruchomości. W prawo własności nie mają co do zasady prawa ingerować inne osoby niż właściciele lub współwłaściciele. Uchwała SN wprowadza jednak w tym zakresie pewien wyjątek o czym mowa w niniejszym poście.

W uchwale z dnia 8 października 2015 r. III CZP 56/15 Sąd Najwyższy uznał, że tzw. powództwo pauliańskie (służące temu by uznać za bezskuteczną czynność dłużnika dokonaną z pokrzywdzeniem wierzyciela i tym samym uzyskać zaspokojenie swoich roszczeń) może służyć do zaskarżenia czynności procesowej dłużnika w postaci zgody wyrażonej w postępowaniu o zniesienie współwłasności rzeczy wspólnej na przyznanie własności rzeczy drugiemu współwłaścicielowi bez ekwiwalentu z jego strony.

Innymi słowy Sąd Najwyższy dokonał dalszego ,,uszczelnienia” przepisu, który ma służyć uniemożliwienie wyzbycia się przez dłużnika majątku poprzez różnego rodzaju umowy, a także określone czynności procesowe.

Powyższe nie zmienia jednak faktu, że ów system nie jest w pełni szczelny, tym nie mniej rozstrzygnięcie wydane przez Sąd Najwyższy należy uznać co do zasady za trafne. Choć nie da się ukryć, że względy jurydyczne i celowościowe mogą uzasadniać również przyjęcie odmiennego zapatrywania, więc być może linia orzecznicza wyznaczona przedmiotową uchwałą ulegnie zmianie.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w zakresie lub, też potrzebujesz pomocy prawnej w prowadzeniu sprawy sądowej w przedmiotowym zakresie, zachęcam do kontaktu.