Podział majątku powstałego w trackie trwania nieformalnego związku (konkubinatu).

 

Sposób rozliczenia majątku powstałego w trakcie trwania związku nieformalnego – odmiennie niż rozliczenie majątku powstałego w trakcie trwania małżeństwa – nie został uregulowany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jak więc rozliczyć tak powstały Majątek?

Podstawą do rozliczenia stanowią przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. W przypadku natomiast konkubentów prowadzących wspólnie działalność gospodarczą podstawą rozliczenia mogą stanowić przepisy o spółce cywilnej.

Istootnym dla praktyki, ostatnio wydanym judykatem jest wyrok Sądu Najwyższego wydany w sprawie o sygn. akt: IV 565/14. Przedmiotowy wyrok został wydany w stanie faktycznym w którym jeden z konkubentów dokonał wykupu z wspólnych środków mieszkania komunalnego. Następnie po śmierci konkubenta powstała kwestia rozliczenia mieszkania. Spadek po konkubencie otrzymała w całości jego siostra, konkubentka natomiast domagała się połowy wartości nieruchomości.

Spór opierał się na tym czy powinna to być połowa z wartości środków przeznaczonych na wykup (czyli 10 tys. zł która to kwota została następnie zwaloryzowana) czy też połowa obecnej wartości mieszkania. Sąd I instancji przyjął, że powinna to być połowa obecnej wartości mieszkania, odmiennego zdania był Sąd II instancji.

Spór zakończył Sąd Najwyższy przyjmując, w mojej ocenie w pełni słusznie, że należy wziąć pod uwagę wartośc nakładów na dzień podziału, nie zaś na dzień czynienia nakładów. Innymi słowy konkubentce przysługiwała kwota równa połowie wartości nieruchomości.