Czy zasady współżycia społecznego mają wpływ na czynsz/odszkodowanie?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (22.03.2017 r.) Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie II Wydział Cywilny, sygn. akt sprawy: II C 385/15 oddalił powództwo skierowane przeciwko mojej klientce o zapłatę należności w wysokości 15 626,28 zł tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Jednym z zagadnień prawnych rozpatrywanych w ramach w/w postępowania były zasady współżycia społecznego, wobec podniesienia przeze mnie zarzutu w przedmiotowym zakresie……..

W toku postępowania wykazywane były okoliczności wskazujące na to, że roszczenie o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie powinno zostać oddalone.

Warto wskazać, że przedstawione rozważania można także odnosić do roszczenia o zapłatę czynszu najmu.

Zgodnie z art. 5 kodeksu cywilnego

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

 

W niektórych przypadkach podstawą oddalenia powództwa w sprawie mogą być zasady współżycia społecznego, z tym, że stosowanie owej normy generalnie powinno następować w szczególnych i wyjątkowych okolicznościach, przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy.

Zastosowanie w/w przepisów powinno być szczegółowo uzasadnione, zaś okoliczności wykazane w toku postępowania powinny taką ocenę uzasadniać.

W toku postępowania zgodnie z prezentowanym przeze mnie stanowiskiem udało mi się wykazać zasadność zastosowania zasad współżycia społecznego w sprawie, którą to stanowisko – po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy – Sąd uznał za uzasadnione i oparł na nim swe rozstrzygnięcie.

Sąd w szczególności w ustnych motywach uzasadnienia wskazał, że konieczność dbałości o dobro osób starszych, mając na uwadze konkretną sytuację majątkową, osobistą, zdrowotną danej osoby, ponoszone przez nią koszty utrzymania, prowadzone przeciwko niej postępowania egzekucyjne może uzasadniać zastosowanie art. 5 kodeksu cywilnego i oddalenie powództwa w stosunku do takiej osoby.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w powyższym lub, też innym zakresie, chciał zlecić: poprowadzenie sprawy sądowej o zapłatę, w tym o zapłatę odszkodowania /albo zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia, sporządzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, sprawę z zakresu prawa rodzinnego, rzeczowego, spadkowego, lub z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zachęcam do kontaktu (odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od decyzji ZUS, reprezentowanie w sprawie o zapłatę odprawy, wniosku o dział spadku, dział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, w której jesteś pozwany, o emeryturę, emeryturę z tytułu pracy w warunkach szczególnych, rozwód, alimenty w tym podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy itp.) zachęcam do kontaktu.