Jak możesz uzyskać rozwód?

Postępowanie rozwodowe bywa bardzo stresujące i trudne pod względem emocjonalnym, gdyż niewątpliwie zakończenie związku małżeńskiego to zakończenie istotnego etapu życia. Postępowanie rozwodowe są różne, tak jak różne są rozchodzące się osoby, jak również różne mogą być cele każdego z współmałżonków. Przy tym rozwód często rzutuje na dalsze życie rozwodzącej się osoby, w tym także późniejszy jej komfort materialny i osobisty. Jak uzyskać rozwód i jakie istotne kwestie mogą się w nim pojawić?

Przede wszystkim należy podjąć decyzję na czym nam najbardziej zależy, czy na szybkim zakończeniu sprawy (na tym zapewne zależy większości powodów), czy też na uzyskaniu określonego rozstrzygnięcia np. wyłącznej winy współmałżonka, alimentów określonej wysokości dla dziecka stron, opieki nad tym dzieckiem, alimentów dla nas po rozwodzie, środków utrzymania na czas rozwodu itd.

Jak przygotować pozew?

Postępowanie rozwodowe rozpoczynane jest złożeniem pozwu, który należy opłacić kwotą 600 zł tytułem opłaty sądowej (lub też złożyć odpowiedni wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych).

Szybkość i osiągnięcie pożądanego efektu w postępowaniu o rozwód zależy od profesjonalnie sporządzonego pozwu. Precyzyjny, przejrzysty, a także sporządzony w sposób usystematyzowany pozew może lepiej usposobić do Ciebie Sąd, stanowiąc dla Sądu przejrzystą mapę z której wynika w jakim kierunku chciałbyś żeby Twoja sprawa zmierzała. Przy tym częścią spraw Sąd zajmie się dopiero na Twój wniosek złożony w pozwie np. w zakresie zabezpieczenia wypłaty należności na czas procesu.

Rada: 

Jeżeli nie czujesz się na siłach samodzielnie napisać pozew rozwodowy, to udaj się po pomoc do radcy prawnego, który sporządzi w Twoim imieniu profesjonalny i skuteczny pozew.

Pozew powinien obligatoryjnie zawierać:

 

  • podanie okoliczności świadczących o zupełnym i trwałym rozpadzie pożycia małżeńskiego,
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej/odpowiedni wniosek o zwolnienie z tej opłatym
  • skrócony odpis aktu małżeństwa,
  • skrócony odpis aktu urodzenia wspólnych małoletnich dzieci stron,
  • odpis pozwu i załączników dla pozwanego.

 

Jak złożyć pozew?

Pozew możemy przesłać pocztą do Sądu, albo złożyć go osobiście w biurze podawczym.

 

Ile czasu trwa postępowanie?

Postępowanie trwa w zależności od tego do jakiego Sądu kierujemy sprawę (w związku np. z obłożeniem sądu sprawami), a także w zależności od postawy drugiej strony, naszego celu w procesie, liczby zawnioskowanych świadków.

Zazwyczaj od złożenia pozwu do jego dostarczenia Twojemu współmałżonkowi mijają około 2 do 3 miesięcy.

Termin ten wydłuża się, gdy złożony przez Ciebie pozew zawiera braki formalne.

 

Co następuje po złożeniu pozwu?

Sąd doręcza pozew drugiej stronie, która może wnieść odpowiedź na pozew. Następnie należy oczekiwać na wyznaczenie przez Sąd rozprawy rozwodowej.

Jeśli posiadacie wspólne małoletnie dzieci sprawa nie zakończy się na jednej rozprawie, przy tym sprawy w zależności od stanowisk stron i w/w okoliczności mogą skończyć się na jednej lub znacznie większej liczbie rozpraw – np. jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana pod względem faktycznym, prawnym, lub też sami działamy dość nieporadnie co wydłuża czynności w sprawie.

Jak przebiega proces sądowy?

Sąd przeprowadza dowody zgłoszone przez strony w szczególności przesłuchuje zgłoszonych świadków i strony, w części może także działać z urzędu.

Po zakończeniu postępowania dowodowego Sąd zamyka rozprawę, i dość często odracza publikację wyroku (o tydzień lub dwa).

Po publikacji wyroku możemy wystąpić z wnioskiem o uzasadnienie w ciągu 7 dni od dnia jego ogłoszenia – a powinniśmy gdy wyrok jest dla nas niekorzystny i zastanawiamy się nad wniesieniem od niego apelacji.

 

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie:

1. z zakresu prawa rodzinnego o: rozwód, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, inną sprawę z zakresu prawa rodzinnego,

2. z zakresu prawa spadkowego: o dział spadku, stwierdzenie nabycia spadu, sporządzenie spisu inwentarza, o zachowek, niegodność dziedziczenia, itp.

3. w sprawie z zakresu prawa rzeczowego: o zniesienie współwłasności, zapłatę w tym czynszu najmu, zapłatę za bezumowne korzystanie, umowy dzierżawy, itp.

3. w spawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

4. w sprawie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń w tym: ddwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.

5. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

Zachęcam do kontaktu.