Czy Twój obowiązek alimentacyjny wygasł?

Alimenty na rzecz dziecka należy uiszczać, jednakże obowiązek alimentacyjny nie ma wiecznego charakteru.  Dla każdego z rodziców ich dziecko zawsze pozostanie dzieckiem:) jednakże, w pewnym momencie owe dziecko powinno rozpocząć życie na własny rachunek. Czy Twój obowiązek alimentacyjny mógł wygasnąć? – o tym w niniejszym poście….

Obowiązek uiszczania alimentów na rzecz dziecka wynika z art. 133 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie z którym

 

Obowiązek płatności alimentów może zostać zmieniony tj. alimenty można:

Podwyższyć – o czym piszę szerzej w poście Kiedy Sąd podwyższy alimenty?

Obniżyć – o czym w piszę szerzej w poście Kiedy Sąd obniży alimenty?

 

Pozew można napisać samemu, lub też zlecić jego profesjonalne przygotowanie radcy prawnemu. Profesjonalnie przygotowany pozew zapewnia nam szybsze rozpoznanie sprawy przez Sąd, a  także zwiększa szanse na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia, albo też rozstrzygnięcia w wyższym stopniu zaspokajającego nasz interes.

 

Oprócz zmiany w w/w zakresie można również dochodzić wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Przedmiotowego dokonuje się w drodze pozwu o tzw. wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego (pozwu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego).

Obowiązek alimentacji stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku „troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka” i należytego przygotowania go odpowiednio do jego uzdolnień do pracy zawodowej (art. 98 k.r.o.). Czas trwania tego obowiązku nie jest ograniczony terminem i nie pozostaje też w zależności od osiągnięcia przez uprawnionego określonego wieku czy stopnia wykształcenia.Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy powstanie, ustanie ale i zakres obowiązku alimentacyjnego jest to, czy dziecko jest zdolne utrzymać się samodzielnie.

Przykład 1

Syn powoda studiuje zaocznie i za semestr uiszcza kwotę 2500 zł. Zarobkuje również uzyskując miesięcznie kwotę 2200 zł. Zamieszkuje wraz z matką, której dokłada się do czynszu i rachunków w kwocie 500 zł miesięcznie.

W takich okolicznościach Sąd powinien obowiązek alimentacyjny uchylić, gdyż syn dysponuje kwotą ok. 1283 zł miesięcznie, co powinno wystarczyć na jego utrzymanie.

Przykład 2

Córka powoda jest obecnie pełnoletnia, skończyła 18 lat. Nie uczy się obecnie i nie pracuje, co więcej nie by podejmowała jakichkolwiek działań by poprawić swoją sytuację. Wskazała, że nie zamierza kontynuować nauki. Nie podejmowała jakichkolwiek działań w celu uzyskania zarobku, lub nowych kwalifikacji.

W takim przypadku Sąd również powinien co do zasady uchylić obowiązek alimentacyjny.

 

Odpowiadając na pytanie czy warto rozpocząć sprawę o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, należy przeanalizować sytuację życiową dziecka, podejmowane przez nie działania, zatrudnienie itp. Każda sprawa jest indywidualna, więc dobrze zasięgnąć porady prawnej w przedmiotowym zakresie, jak również należy umiejętnie wykazać za pomocą odpowiednich środków dowodowych swe racje w Sądzie.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie:

  1. z zakresu prawa rodzinnego o: rozwód, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, inną sprawę z zakresu prawa rodzinnego,
  2. z zakresu prawa spadkowego: o dział spadku, stwierdzenie nabycia spadu, sporządzenie spisu inwentarza, o zachowek, niegodność dziedziczenia, itp.
  3. w sprawie z zakresu prawa rzeczowego: o zniesienie współwłasności, zapłatę w tym czynszu najmu, zapłatę za bezumowne korzystanie, umowy dzierżawy, itp.
  4. w spawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:
  5. w sprawie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń w tym: ddwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  6. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

Zachęcam do kontaktu.