Wyremontowanie budynku wspólnego (współwłasności) uzasadnia dochodzenie kwot pieniężnych w przypadku podziału nieruchomości?

W praktyce kwestia rozliczenia kosztów wyremontowania budynku wspólnego albo jego części (np. tej którą użytkuje jeden z współwłaścicieli) pojawia się dość często, przy tym pod względem prawnym kwestia ta jest dość skomplikowana, a rzutować może na uzyskanie/stratę znacznych kwot. W niniejszym poście przybliżę przedmiotowe zagadnienie i zasygnalizuję ryzyka związane z rozliczeniem nakładów dokonanych powyższym tytułem.

Przede wszystkim należy wskazać, że w przypadku, gdy dana nieruchomość (budynek, grunt itp.) jest w stanie współwłasności to, każdy z współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności i podziału nieruchomości. Stan współwłasności powinien być bowiem w ocenie ustawodawcy ,,tymczasowy”.

Teraz należy odpowiedzieć na pytanie, co w przypadku, gdy my swoją część nieruchomości np. łazienkę wyremontujemy, a sąsiad chce całą nieruchomość albo naszą część dla siebie?

Należy wskazać, że znosząc współwłasność, Sąd rozstrzyga także o roszczeniach współwłaścicieli z tytułu nakładów poczynionych na wspólną rzecz i z tytułu korzystania przez nich z rzeczy wspólnej w zakresie szerszym niż to wynika z ich udziałów (por. uchwała Izby Cywilnej SN z dnia 22 marca 1991 r., III CZP 17/91, OSNC 1991, z. 10, poz. 119). Współwłaściciel, który dokonał więc określonych nakładów może mieć roszczenie pieniężne o ich zapłatę.

Należy jednak podkreślić, że roszczenie o zwrot wartości nakładów poniesionych przez jednego ze współwłaścicieli na rzecz wspólną przysługuje wyłącznie przeciwko osobom, które były współwłaścicielami w czasie dokonywania tych nakładów

Ponadto należy wskazać, że roszczenie o zwrot wartości nakładów poniesionych przez jednego ze współwłaścicieli na rzecz wspólną przysługuje przeciwko osobom, które były współwłaścicielami w czasie dokonywania tych nakładów.

Innymi więc słowy należy bardzo uważać przeciwko komu formułujemy takie roszczenie i w jakiej sytuacji prawno – procesowej się znajdujemy.

Odrębnie też należałoby rozpatrywać sytuację w której część nieruchomości na, którą dokonano nakładu następnie przypada temu, który owego nakładu dokonał. W takim bowiem przypadku, w mojej ocenie, nie zachodzi konieczność dochodzenia należności tytułem dokonania nakładów ale przedmiotowe należy uwzględnić przy wycenie wartości nieruchomości.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej lub chciałbyś zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w przedmiocie w szczególności działu majątku wspólnego (zniesienia współwłasności) zachęcam do kontaktu.