Odwołanie darowizny w stosunku tylko do jednego ze współmałżonków – ważna uchwała SN.

Dokonując darowizny domu albo mieszkania dość często obdarowanych zostaje obydwu małżonków i nieruchomość następnie wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Darowiznę można odwołać jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. SN w uchwale jednoznacznie wskazał jakie są skutki prawne odwołania darowizny tylko w stosunku do jednego ze współmałżonków, o czym w niniejszym poście.

Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie:

Czy odwołanie na podstawie art. 898 § 1 k.c. w stosunku do jednego z małżonków darowizny nieruchomości, uczynionej do majątku wspólnego, uprawnia darczyńcę do żądania przeniesienia na niego udziału niewdzięcznego małżonka we własności tej nieruchomości?​

Wskazał, że:

W razie odwołania darowizny w stosunku do jednego z małżonków rzecz darowana staje się przedmiotem współwłasności obojga małżonków w częściach równych, a darczyńca może żądać przeniesienia na niego udziału należącego do małżonka, w stosunku do którego darowiznę odwołał, gdyby zaś nie było to możliwe – zwrotu wartości tego udziału (art. 405 k.c.). (Uchwała składu Izba Cywilna Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. III CZP 72/15).

Sąd Najwyższy de facto potwierdził wykładnię zaprezentowaną w punkcie trzecim uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1979 r., III CZP 15/79.