Śmingus – Dyngus a prawo – oblewać czy nie oblewać?

Dziś nieco świątecznie, gdyż wszak mamy Śmingusa – Dyngusa. Oblewać czy nie oblewać? Oblewać ale nie obcych. W poście o tym co możemy zrobić, gdy sami zostaniemy oblani wbrew naszej woli.

Pierwszą rzeczą nad którą należałoby się zastanowić jest obywatelskie zatrzymanie takiego ,,gagatka”. Wszak oblanie wodą (przynajmniej w warunkach, które panują u mnie za oknem) może skutkować przeziębieniem, co w przypadku osób starszych w szczególności może skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi.

Przede wszystkim taki czyn może stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny .

Zachowanie takie może zostać zakwalifikowane jako zakłócanie porządku, zgodnie z art. 51 Kodeksu wykroczeń (dalej: KW)

1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W przypadku natomiast, gdy oblewający wodą przy okazji niszczy cenną rzecz np. telefon komórkowy to może popełnić wykroczenie z art. 124 KW zgodnie z którym:

1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Przedmiotowe może stanowić przestępstwo z kodeksu karnego:

Art. 288 [Naruszenie integralności rzeczy]

1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.

4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Ponadto, wymienione może stanowić naruszenie dóbr osobistych osoby oblanej, która może żądać zadośćuczynienia i przeprosin. Przedmiotowe reguluje art. 448 Kodeksu cywilnego:

 W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. 

a także:

Art. 24 KC
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Czynność wydaje się błaha i uświęcona tradycją ale Dura lex sed lex. Żartownisiu powściągnij swe zapędy i oblewaj jedynie innych oblewających, z zachowaniem zasad kultury:)