Zmiany w zakresie upadłości dla konsumentów – oddłużenie staje się łatwiejsze.

Upadłość konsumencka służyć ma osobą fizycznym, które znalazły się w złej sytuacji majątkowej i finansowej nie ze swej winy. Każdy z nas bowiem ma prawo do błędnych decyzji lub też podjęcia ryzyka, które niestety może łączyć się z popadnięciem w spiralę długów, gdyby bowiem nie podejmowane ryzyko związane z inwestycjami nasza gospodarka nie rozwijałaby się (co dotyczy osób fizycznych, które prowadziły działalność gospodarczą). Na szczęście przepisy prawa dają szansę uczciwym obywatelom do całkowitego oddłużenia się w rozsądnej perspektywie czasowej.

Jak wskazuje komentator:

,,Podkreślić tu należy, że umyślność oznacza objęcie zamiarem dłużnika doprowadzenia do niewypłacalności albo jej pogłębienia, a nie sam fakt umyślnego dokonania czynności, które do niewypłacalności doprowadziły. Przykładowo, umyślne zaciągnięcie kredytu w sytuacji, gdy zamiarem dłużnika nie było doprowadzenie do niewypłacalności, nie będzie oznaczało umyślnego doprowadzenia do niewypłacalności. Jako umyślne doprowadzenie do niewypłacalności albo zwiększenie jej stopnia należy natomiast traktować przypadki celowego wyzbycia się przez dłużnika składników swojego majątku w celu utrudnienia dochodzenia należności przez wierzycieli.” (komentarz systemu prawnego legalis Art. 4914 Prawo upadłościowe Gurgul 2016, wyd. 10/Gurgul)

Z dniem natomiast 1 stycznia 2016r. weszły w życie zmiany w prawie upadłościowym wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015r. prawo restrukturyzacyjne, które ułatwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Od 1 stycznia 2016r. uprawnionym do złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest również wierzyciel.Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych.” Pojawiła się również nowa definicja niewypłacalności: „Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.”

Ponadto, dokonano zniesienia rocznego okresu wyczekiwania na możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką

Od 01 stycznia 2016 r. wniosek o upadłość konsumencką będzie można złożyć zaraz następnego dnia po zakończeniu i wyrejestrowaniu swojej działalności gospodarczej.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej lub przygotowania i reprezentowania w toku postępowania upadłościowego zachęcam do kontaktu.