Ekspresowa nowelizacja z dnia 22 grudnia 2015 r. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym podpisana przez Prezydenta.

Prezydent złożył swój podpis pod zmianą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zmiany w zakresie działania Trybunału są znaczne, na czym polegają i jaki mogą mieć wpływ na działanie Trybunału Konstytucyjnego?

Najistotniejsze zmiany to:

  1. Wprowadzenie zasady, że Trybunał orzeka w pełnym składzie, za wyjątkiem spraw wszczętych skargą konstytucyjną albo pytaniem prawnym, a także zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie – w tym zakresie Trybunał orzeka w składzie 7 sędziów, natomiast w składzie 3 sędziów Trybunału orzeka w sprawach: a) nadania dalszego biegu lub odmowy nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej oraz wnioskowi podmiotu, o którym mowa w art. 191 ust. 1 pkt 3–5 Konstytucji (wnioski składane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty określone w art. 79 Konstytucji w zakresie w nim wskazanym – w sprawach ogólnie mówiąc zgodności przepisów prawa z konstytucją oraz skarg konstytucyjnych) b) wyłączenia sędziego.

  1. Pełen skład Trybunału wynosić ma 13 sędziów (uprzednio 9 sędziów) orzeczenia zaś mają zapadać 2/3 głosów, uprzednio większością zwykłą.

  1. Ponadto, Prezydent RP oraz Minister Sprawiedliwości będą mogli złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego TK.

  1. Terminy rozpraw albo posiedzeń niejawnych, na których rozpoznawane są wnioski, wyznaczane są według kolejności wpływu spraw do Trybunału.

Zmiany w zakresie zwiększenia składu TK powodują, że w najistotniejszych sprawach rozpoznawanych przez Trybunał mogą pojawić się trudności w przedmiocie wydawania wyroków. Podobną uwagę należy poczynić w zakresie kolejności wyznaczania terminów rozpraw oraz posiedzeń niejawnych.

Powyższe zmiany w mojej ocenie mogą spowodować spadek efektywności w orzekaniu przez Trybunał Konstytucyjny. Być może powyższe spowoduje, że Sądy powszechne będą podejmowały częściej samodzielne rozważania odnośnie konstytucyjności określonych przepisów prawa.

art. 178 Konstytucji wyraźnie wynika, że sędziowie podlegają również Konstytucji, to zaś oznacza, iż w razie rozpoznawania konkretnej sprawy, szczególnie wtedy, gdy strona podnosi istnienie niezgodności pomiędzy przepisem, a Konstytucją, sąd rozpoznający sprawę ma obowiązek zbadać, czy wskazany przepis jest zgodny z Konstytucją. Na potrzebę takiego badania zwracał uwagę Sąd Najwyższy między innymi w: postanowieniu z dnia 22 sierpnia 2000 r., III CZ 78/00 i z dnia 30 stycznia 2001 r., I CZ 123/00 oraz wyroku z dnia 29 maja 2001 r., I CKN 1151/00, z dnia 7 listopada 2003 r., I CK 246/02, z dnia 7 stycznia 2004 r., III CK 186/02, z dnia 23 stycznia 2003 r., III RN 26/02 i z dnia 11 marca 2004 r., II UK 276/03.

Należy podkreślić, że nie jest to niestety łatwe zadanie.

W przypadku, gdybyś potrzebował pomocy prawnej w zakresie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących twojej sprawy lub też pomocy prawnej w innym zakresie, zachęcam do kontaktu.