Czy małżonek może uzyskać środki utrzymania na rzecz rodziny w trakcie rozwodu?

W związku z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 lipca 2017 r. (sygn. akt: I Acz 434/17, niepubl.) moja klientka uzyskała środki utrzymania w trybie zabezpieczenia powództwa na czas rozwodu. Istotnym zagadnieniem prawnym rozpatrywanym przez Sąd Apelacyjny, który przychylił się do stanowiska pełnomocnika pozwanej było to czy środki utrzymania na rzecz rodziny przysługują także w przypadku, gdy strony pozostają w faktycznym rozłączeniu…

Wykładnia art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie, z którym

,,Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.” budzi wątpliwości w orzecznictwie sądowym.

W szczególności wątpliwości powoduje kwestia tego czy środki utrzymania na rzecz rodziny mogą być należne w toku postępowania rozwodowego, gdy strony pozostają w faktycznej separacji, a nadto, gdy strona domagająca się owych środków nie posiada pod swą pieczy małoletniego dziecka.

Przedmiotowe ma o tyle znaczenie, iż przedmiotowy przepis może stanowić podstawę udzielenia zabezpieczenia udzielonego przez Sąd Okręgowy w sprawie o rozwód tak, iż przez czas postępowania rozwodowego – które w niektórych przypadkach może być dość długotrwałe – małżonek, który o zabezpieczenie wnioskował uzyskuje środki na de facto swe własne utrzymanie, gdyż odrębną kwestią jest zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych na rzecz małoletnich dzieci stron.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w sprawie w której występuje moja klientka przyjął wykładnie zaprezentowaną w odpowiedzi na pozew złożonej w sprawie tj. iż zgłoszony wniosek o zabezpieczenie zasługiwał na uwzględnienie i środki na utrzymanie przysługują także w przypadku, gdy strony pozostają w faktycznym rozłączeniu, w konsekwencji przez czas trwania postępowania moja klientka uzyskiwać będzie środki utrzymania.

Sąd Apelacyjny w szczególności, w uzasadnieniu wskazał, że:

,,Obowiązek alimentacyjny statuowany we wskazanym przepisie trwa, zatem nie tylko w okresie pożycia małżeńskiego, ale również w sytuacji, gdy faktycznie strony pozostają w rozłączeniu, lecz nadal są związane węzłem małżeństwa i w ten sposób w dalszym ciągu tworzą rodzinę.”

W mojej ocenie rozstrzygnięcie jest w pełni słuszne z perspektywy w szczególności stanu faktycznego rozpatrywanego przez Sąd i niweluje pewien rodzaj przymusu ekonomicznego, jaki czasami łączyć może się z możliwościami finansowymi drugiej strony, w zakresie prowadzenia i przedłużania postępowania sądowego.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, w szczególności w sprawie z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zachęcam do kontaktu.