Czy organ może przewidywać przyszłość orzekając o umorzeniu należności alimentacyjnych?

Organy mają możliwość umorzenia należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, kierując się przy tym sytuacją majątkową zobowiązanego. Jednym z elementów owej sytuacji są zarobki uzyskiwane przez dłużnika alimentacyjnego. Czy jednak przyszłe oczekiwane zarobki mogą mieć wpływ na umorzenie zobowiązania tytułem alimentów?

Organ odmówił mężczyźnie, który znajdował się w bardzo złej sytuacji finansowej umorzenia należności tytułem alimentów wypłaconych z funduszu świadczeń alimentacyjnych.

Organ uzasadnił odmowę tym, że po zakończeniu programu socjalnego, którym dłużnik był objęty będzie miał on możliwość podjęcia zatrudnienia na wolnym rynku, a w konsekwencji spłaty zadłużenia.

Wnioskodawca nie zgodził się z decyzją i złożył skargę do WSA, który podzielił stanowisko skarżącego wskazując, że przewidywania odnośnie przyszłej sytuacji majątkowej mężczyzny tj. tego, że w przyszłości zatrudnienie podejmie nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygania sprawy.

Innymi słowy Sąd uznał, że ,,wróżenie” przez organ odnośnie przyszłej sytuacji majątkowej skarżącego nie zasługuje na aprobatę prawną i nie powinno mieć miejsca (orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, sygn. akt II SA/Op 216/16).

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w, lub też innym zakresie, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w szczególności w sprawie o: nakazanie zapłaty alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, ustalenie kontaktów, rozwód zachęcam do kontaktu.