Czy można zmniejszyć opłaty egzekucyjne, które należy zapłacić za egzekucję?

Dość często należność, którą zobowiązany musi zapłacić swemu wierzycielowi ulega zwiększeniu o koszty postępowania sądowego, oraz koszty postępowania egzekucyjnego. W szczególności wysokie koszty powstać mogą w związku z opłatami egzekucyjnymi, które stanowią procent od dochodzonej wierzytelności. Osoby zadłużone mają co najmniej dwa instrumenty prawne, na których mogą się oprzeć jednak z nich to upadłość konsumencka (o czym piszę również tu), drugim zaś jest….

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej.

 Instytucja obniżenia opłaty stosunkowej wprowadzona została 13.11.2004 r. ustawą z 24.9.2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 236, poz. 2356). Intencją ustawodawcy było zapobieganie ustalaniu bardzo wysokich opłat stosunkowych w sytuacjach, gdy wyegzekwowanie roszczenia znacznej wartości (determinujące bardzo wysoką opłatę stosunkową) jest czynnością prostą, tanią i mało czasochłonną.

Bardzo ważne.

Na złożenie wniosku o obniżenie opłaty jest 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia o wezwaniu do uiszczenia należności tytułem opłaty egzekucyjnej. 

Doręczenie pisma, w którym komornik wskazuje wysokość opłaty (zawiadomienie o wszczęciu egzekucji lub o zajęciu wierzytelności na rachunku bankowego), nie stanowi zawiadomienia dłużnika o ściągnięciu opłaty, ani jej ustalenia.

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej może być złożony jedynie na piśmie i powinien czynić zadość wymaganiom dotyczącym pisma procesowego. Ponadto musi on spełniać wymogi konstrukcyjne wynikające z rodzaju wniosku.

Istotnym jest by wniosek nie zawierał wadliwości formalnych, gdyż wymienione może rzutować na zwrot wniosku przez Sąd.

Wniosek powinien być należycie uargumentowany, należy wskazać przesłanki, których spełnienie powoduje, że dłużnikowi opłata powinna zostać obniżona. Przesłanki te dotyczyć mogą zarówno osoby dłużnika jak i samego postępowania egzekucyjnego.

Profesjonalnie przygotowany wniosek może doprowadzić do skutecznego obniżenia opłaty egzekucyjnej.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w zakresie, lub też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, zachęcam do kontaktu.