Czy poręczyciel odpowie niezależnie od czasu trwania poręczenia określonego w umowie?

Poręczenie powoduje, że ponosimy odpowiedzialność co do zasady za tą samą należność co dłużnik. Sąd Najwyższy wypowiedział się w niezwykle istotnej zarówno dla poręczających, jak i osób dochodzących od takiej osoby należności kwestii tj. czy poręczyciel odpowiada z tytułu poręczenia tylko za okres określony w umowie?

Z istnieniem stosunku poręczenia, łączy się istnienie umowy w której określony jest zakres owego poręczenia, jak również czas jego trwania. Jak się jednak przedstawia odpowiedzialność poręczyciela, gdy upłynie określony w umowie czas trwania poręczenia?

W takim przypadku, co do zasady poręczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności, ale…

Nie jest tak w przypadku, gdy wierzyciel wystąpi z powództwem o zapłatę przeciwko poręczającemu w celu zaspokojenia przez niego przedmiotowej należności, a powództwo zostanie złożone w okresie trwania poręczenia.

PRZYKŁAD:

Pan Mieczysław poręczył za kredyt, który zaciągnęła Pani Barbara w Banku Solidnym. W umowie poręczenia wskazano, że Pan Mieczysław ponosi odpowiedzialność za zaspokojenia należności przez Panią Barbarę w okresie od 1.01.2015 r. do 25.06.2016 r.

Następnie Bank Solidny wobec braku zapłaty przez Panią Barbarę złożył pozew przeciwko Panu Mieczysławowi dnia 1.06.2016 r.

Pomimo, że Sąd wydana wyrok już po dniu 25.06.2016 r. (albo nakaz zapłaty, gdyż jak wskazuje praktyka, co do zasady 24 dni nie wystarczą na wydanie wyroku/nakazu zapłaty) to i tak Bank może oczekiwać, że otrzyma korzystny wyrok.

Odmiennie byłoby oczywiście, gdyby pozew złożono po dniu 25.06.2016 r.

Stanowisko takie potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia  22 czerwca 2016 r. III CZP 19/16, mając na uwadze, że rozstrzygnięcie ma rangę uchwały można oczekiwać ze znacznym prawdopodobieństwem, że sądy rozstrzygać będą zgodnie z jej treścią.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie, albo też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej zachęcam do kontaktu.