Czy wpadnięcie w ,,spiralę kredytową” powoduje, że nie możesz ogłosić upadłości konsumenckiej?

Jedną z przesłanek negatywnych skutkujących odmową ogłoszenia przez Sąd upadłości konsumenckiej jest powstanie stanu niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa wnioskodawcy. Innymi słowy, jeśli Sąd uznaje, że stan niewypłacalności powstał wskutek zależnych od nas zdarzeń, nasz wniosek oddali. Kwestia ta jednak podlega ocenie, w jednym z orzeczeń Sąd Okręgowy w Szczecinie wskazał, że….

Sąd Rejonowy w  Gorzowie Wielkopolskim przedwcześnie uznał, że wpadnięcie w tzw. ,,spiralę kredytową” powoduje, że wnioskodawczyni stała się niewypłacalna wskutek rażącego niedbalstwa.

Sąd bowiem słusznie zauważył, że zaciąganiu kolejnych długów w celu spłacenia długów poprzednich (wpadnięciu w tzw. spiralę zadłużenia) samo w sobie nie świadczy o tym, że dana osoba postąpiła rażąco niedbale. Przy tym jak się wydaje jeśli mamy dług to staramy się go spłacić, co możemy następnie zrobić przez zaciągnięcie kolejnego długu itd.

Ważnym jest natomiast to czy w chwili zaciągania pierwszej pożyczki sytuacja majątkowa wnioskodawczyni wskazywała na to, że zaciągane zobowiązanie znacznie przekracza jej możliwości zarobkowe, czy też mogła ona w sposób usprawiedliwiony przypuszczać, że zdoła spłacić dług, lecz inne, niezależne od niej okoliczności jej to uniemożliwiły.

Innymi słowy, jeśli np.

Zarabiamy 2000 zł miesięcznie, mamy na utrzymaniu dwójkę dzieci i zaciągamy kredyt w wysokości 100 000 zł z ratami miesięcznymi 1000 zł to raczej można oczekiwać, że nie będziemy w stanie go spłacić.

Ale też w zależności od konkretnej sytuacji, może mieliśmy znaczne oszczędności, perspektywy na lepszą pracę, obiecaną pomoc rodziny?

W przypadku, gdybyś chciał uzyskać poradę prawną w w/w zakresie lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym w zakresie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zachęcam do kontaktu.