Czy udział w spółce, który objął tylko jeden z małżonków jest wspólny?

Udział w Spółce może posiadać znaczną wartość majątkową, w chwili podziału majątku pojawia się natomiast kwestia tego czy ów udział objęty tylko przez jednego z współmałżonków stanowi/czy nie stanowi majątku wspólnego? Odpowiedzi udzielił Sąd Najwyższy w uchwale w odniesieniu do…

Stanu faktycznego w którym wkład wniesiony do spółki z o.o., za który to strona uzyskała udziały w spółce stanowił majątek wspólny małżonków.

Przykład:

Jan i Janina posiadają nieruchomość o wartości 10 mln złotych, która wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Następnie Jan wniósł ową nieruchomość jako wkład do Spółki, ale tylko on objął udział w spółce i tylko on został wpisany do rejestru przedsiębiorców jako wspólnik.

Jednym z poglądów w tym zakresie jest to, ze prawo udziałowe objęte z majątku wspólnego małżonków wchodzi do majątku osobistego małżonka, który był stroną umowy albowiem jest to nierozerwalnie związane z wykonywaniem praw korporacyjnych wspólnika. Samo nabycie jest zaś związane z uprzednim przesunięciem środków na ten cel przeznaczonych z majątku wspólnego do osobistego.

Innym jest ten, który wskazał w uchwale SN:

Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r., III CZP 32/16).

Wymienione rzutuje między innymi na możliwość prowadzenia egzekucji z majątku…

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w/w lub innym zakresie, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, zachęcam do kontaktu.