Jakie zagrożenia wiąże ze sobą sprawa o podział majątku po rozwodzie?

Ci, którzy mieli przykrą okazję rozwieść się, wiedzą również dość często jak wiele problemów, a także kłopotów przysparza kwestia podziału majątku. Były małżonek, czasami działając kierowany emocjami, lub chęcią zemsty, dość często podejmuje działania, które mają na celu ,,wyprowadzenie” lub ,,upłynnienie” majątku. Jak się przed wymienionym bronić o tym w niniejszym wpisie.

Dość często po dokonaniu rozwodu jedna ze stron podejmuje działania polegające na:

  • Sprzedaży wspólnego samochodu,
  • Likwidacji lokat, rachunków bankowych, rachunków w skokach,
  • Sprzedaży akcji, jednostek uczestnictwa w funduszach, innych papierów wartościowych lub praw,

 

Przede wszystkim należy pamiętać, że jeśli nie zawarłeś/zawarłaś umowy majątkowej małżeńskiej regulującej wymienione odmiennie rzeczy, prawa i pieniądze uzyskane przez Ciebie lub Twojego byłego już małżonka wchodzą w skład waszego majątku wspólnego, z wyłączeniem rzeczy wchodzącej w skład majątku osobistego.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczeniezapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Przepis dla niektórych wydaje się prosty, ale doczekał się on – a także do chwili obecnej zapadają wyroki – które precyzują przedmiotowe kwestie, jak również zmieniające się linie orzecznicze, czasami ze sobą sprzeczne wpływają na to czy dany składni uznawany jest za majątek osobisty czy wspólny.

Np. w odniesieniu do dość częstego w praktyce zagadnienia leasingu:

Objęcie majątkiem wspólnym uprawnień i roszczeń wynikających z umowy leasingu miało ten skutek, że konieczne było ich uwzględnienie przy ustalaniu składu majątku wspólnego. Późniejsze (mające miejsce już po ustaniu wspólności majątkowej) przekształcenie roszczenia o zakup ładowarko-koparki w prawo własności tej maszyny nie zmieniło wspólnego charakteru praw majątkowych stron, skoro bowiem roszczenie o nabycie niepodzielnego przedmiotu przysługiwało im wspólnie, to tak samo traktować należy prawo, które powstało w wyniku realizacji tego roszczenia, nawet jeśli nabycie własności nastąpiło w wyniku czynności podjętych przez jednego małżonka po ustaniu wspólności. W tym wypadku dokonanie zakupu stanowiło działanie mające na celu zachowanie wspólnego prawa.

Jednakże nie rozwodząc się szczegółowo nad orzecznictwem w przedmiotowym zakresie, gdyż musiałoby to przyjąć postać grubej monografii warto wskazać na problemy, które występują dość często:

PRZYKŁADY

Dzień po rozwodzie małżonek pobrał kwotę 50 000 zł z rachunku bankowego, który uprzednio założył w trakcie małżeństwa, wskazując, że to są jego środki, gdyż rachunek jest jego.

Tydzień przed wniesieniem pozwu rozwodowego małżonka pobrała z wspólnego rachunku bankowego kwotę 100 000 zł. Następnie już po orzeczeniu rozwodu, co miało miejsce po 8 miesiącach od w/w zdarzenia, wskazał, że pieniądze te wydała na potrzeby rodziny tj. na zakupy spożywcze dla członków rodziny, w tym dzieci.

W obu w/w przypadkach środki pieniężne należy zaliczyć do majątku wspólnego, co też należy wykazywać w toku postępowania o dział majątku wspólnego.

Były małżonek sprzedał wspólny samochód stron za kwotę 60 tys. zł, następnie 20 tys. zł przeznaczył na spłatę swojego kawalerskiego długu, jak to określił karcianego, 20 tys. zł na spłatę pożyczki, którą zaciągnął w banku na remont wspólnego mieszkania. Pozostałe 20 tys. zł wydał na trzy dniową huczną imprezę z okazji rozwodu.

W powyższym przypadku, współmałżonek ma prawo do kwoty 20 tys. zł, kwota natomiast 20 tys. zł zasadnie została przeznaczona na spłatę kredytu.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie, albo też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej zachęcam do kontaktu.