Sąd nie może odmówić upadłości konsumenckiej, gdy długi powstały w toku prowadzenia działalności gospodarczej? – ważne orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w postanowieniu z dnia 24.01.2014 r. , sygn. akt V GU 28/13 uznał, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej był nieuzasadniony, gdyż niewypłacalność dłużnika nie powstała ze względu na wyjątkowe i niezależne od niego okoliczności, dlatego, że zobowiązania wnioskodawcy powstały w przeważającej części w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, wobec czego brak jest podstaw do ogłoszenia jego upadłości jako konsumenta. Jak przedmiotowe orzeczenie, ocenił Sąd wyższej instancji w Szczecinie, o tym w niniejszym wpisie.

Dla porządku należy wskazać, że ustawa Prawo upadłościowe przewiduje szczególny tryb dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W tym trybie nie jest wystarczającym jedynie by wnioskodawca wykazał, że posiada długi, których nie jest w stanie spłacać. Zachodzi konieczność także spełnienia pozostałych przesłanek pozytywnych jak i negatywnych złożenia wniosku.

W przedmiotowej sprawie Sąd badał jedną z nich tj. czy niewypłacalność dłużnika nie powstała ze względu na wyjątkowe i niezależne od niego okoliczności, ale błędnie przyjął, że samo źródło powstania długów tj. działalność gospodarcza skutkuje zaistnieniem w/w przesłanki.

Sąd Okręgowy w Szczecinie w swym postanowieniu z dnia 2 marca 2015 r., sygn. akt VIII Gz 51/14 słusznie zauważył, że przedmiotowe nie przesądza o zasadności wniosku, i orzeczenie uchylił. Jeśli więc długi powstały w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, jak słusznie zauważył Sąd, co w pełni podzielam, to istnieje możliwość złożenia skutecznego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W przypadku, gdybyś chciał uzyskać poradę prawną w powyższym lub innym zakresie, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z zakresu ogłoszenia upadłości konsumenckiej, zachęcam do kontaktu.