Żona nie odpowie za długi męża – przeniesienie majątku na małżonkę z pokrzywdzeniem dłużników może być skuteczne

W chwili, gdy długi zaczynają rosnąć jednym z rozwiązań, które podejmują dłużnicy jest przeniesienie majątku na inne osoby. W szczególności na osoby bliskie, gdyż tym osobą można w przekonaniu dłużnika zaufać. Metod i sposobów w tym zakresie jest wiele, liczne orzecznictwo Sądowe potwierdza lub wyklucza określone rozwiązania. Skuteczne przeniesienie majątku jest więc co do zasady możliwe, co jednak zależy od danej konkretnej sytuacji. Najlepiej ilustruje to wyrok Sądu Najwyższego, który potwierdził, że małżonkowie dokonali skutecznego zbycia rzeczy o czym więcej w niniejszym poście.

Wyrok zapadł w stanie faktycznym w którym Urząd Skarbowy domagał się uznania za bezskuteczne kilku umów sprzedaży samochodów, które żona nabyła od męża po zaniżonej cenie. Zaległość podatkowa męża wynosiła ponad 2 miliony złotych.

Zgodnie z art. 527 par. 3 Kodeksu cywilnego, który stanowił podstawę rozstrzygnięcia w sprawie

,,Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.”

W wyroku z dnia 14 stycznia 2016 r. IV CSK 289/15 Sąd Najwyższy wskazał, że domniemanie z art. 527 § 3 Kodeksu cywilnego dotyczy stanu wiedzy i nie może być rozciągane na możliwość „dowiedzenia się”.

Istotną kwestią była ocena wystąpienia stosunku bliskości pomiędzy małżonką, a mężem. Kwestię tę powinien wykazać fiskus, Sądy uznały, że okoliczności stanowiące przesłankę uznania za skuteczne złożonego powództwa nie zostały wykazane. Na marginesie również SN wskazał, że spóźnione przedłożenie dowodu przez organ podatkowy powoduje, że dowód ten nie może być uwzględniony.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w powyższym lub innym zakresie, zachęcam do kontaktu.