Sąd nie może odmówić upadłości konsumenckiej, gdy długi powstały w toku prowadzenia działalności gospodarczej? – ważne orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w postanowieniu z dnia 24.01.2014 r. , sygn. akt V GU 28/13 uznał, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej był nieuzasadniony, gdyż niewypłacalność dłużnika nie powstała ze względu na wyjątkowe i niezależne od niego okoliczności, dlatego, że zobowiązania wnioskodawcy powstały w przeważającej części w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, wobec czego brak jest podstaw do ogłoszenia jego upadłości jako konsumenta. Jak przedmiotowe orzeczenie, ocenił Sąd wyższej instancji w Szczecinie, o tym w niniejszym wpisie.

Continue reading „Sąd nie może odmówić upadłości konsumenckiej, gdy długi powstały w toku prowadzenia działalności gospodarczej? – ważne orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie.”

Komornik może zająć  udział małżonka w nieruchomości nawet bez działu majątku wspólnego?

Prowadzenie egzekucji przeciwko osobie, która pozostaje lub pozostawała we współwłasności majątkowej małżeńskiej niesie za sobą wiele komplikacji. Prowadzenie skutecznej windykacji roszczeń, a także przymusowe uzyskanie zaspokojenia roszczeń bywa szczególnie utrudnione, ze względy również na różne interpretacje przepisów prawa występujące w orzecznictwie. SN w swej uchwale rozstrzygnął jedną z nich.

Continue reading „Komornik może zająć  udział małżonka w nieruchomości nawet bez działu majątku wspólnego?”

Zmiany w zakresie upadłości dla konsumentów – oddłużenie staje się łatwiejsze.

Upadłość konsumencka służyć ma osobą fizycznym, które znalazły się w złej sytuacji majątkowej i finansowej nie ze swej winy. Każdy z nas bowiem ma prawo do błędnych decyzji lub też podjęcia ryzyka, które niestety może łączyć się z popadnięciem w spiralę długów, gdyby bowiem nie podejmowane ryzyko związane z inwestycjami nasza gospodarka nie rozwijałaby się (co dotyczy osób fizycznych, które prowadziły działalność gospodarczą). Na szczęście przepisy prawa dają szansę uczciwym obywatelom do całkowitego oddłużenia się w rozsądnej perspektywie czasowej.

Continue reading „Zmiany w zakresie upadłości dla konsumentów – oddłużenie staje się łatwiejsze.”

Ucieczka z majątkiem przed dłużnikami nie powinna być łatwa  – uchwała Sądu Najwyższego określająca sposób liczenia terminu na wniesienie skargi pauliańskiej

Unikanie egzekucji oraz windykacji często łączy się z dokonywaniem przesunięć majątkowych pomiędzy osobami najbliższymi w celu wyprowadzenia majątku spod egzekucji. Zazwyczaj przedmiotowe następuje, gdy wierzyciel posiada wysokiej wartości roszczenie w stosunku do dłużnika. W jednej z najnowszych uchwał Sąd Najwyższy wypowiedział się odnośnie bardzo istotnej kwestii liczenia terminu do wniesienia owego środka zaskarżenia.

Continue reading „Ucieczka z majątkiem przed dłużnikami nie powinna być łatwa  – uchwała Sądu Najwyższego określająca sposób liczenia terminu na wniesienie skargi pauliańskiej”

Żona nie odpowie za długi męża – przeniesienie majątku na małżonkę z pokrzywdzeniem dłużników może być skuteczne

W chwili, gdy długi zaczynają rosnąć jednym z rozwiązań, które podejmują dłużnicy jest przeniesienie majątku na inne osoby. W szczególności na osoby bliskie, gdyż tym osobą można w przekonaniu dłużnika zaufać. Metod i sposobów w tym zakresie jest wiele, liczne orzecznictwo Sądowe potwierdza lub wyklucza określone rozwiązania. Skuteczne przeniesienie majątku jest więc co do zasady możliwe, co jednak zależy od danej konkretnej sytuacji. Najlepiej ilustruje to wyrok Sądu Najwyższego, który potwierdził, że małżonkowie dokonali skutecznego zbycia rzeczy o czym więcej w niniejszym poście.

Continue reading „Żona nie odpowie za długi męża – przeniesienie majątku na małżonkę z pokrzywdzeniem dłużników może być skuteczne”

Zniesienie współwłasności może być zakwestionowane przez osoby nie będące współwłaścicielami? Wypowiedź Sądu Najwyższego o czynnościach dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Na wniosek współwłaścicieli Sąd znosi współwłasność rzeczy. Zazwyczaj postępowania takie dotyczą nieruchomości. W prawo własności nie mają co do zasady prawa ingerować inne osoby niż właściciele lub współwłaściciele. Uchwała SN wprowadza jednak w tym zakresie pewien wyjątek o czym mowa w niniejszym poście.

Continue reading „Zniesienie współwłasności może być zakwestionowane przez osoby nie będące współwłaścicielami? Wypowiedź Sądu Najwyższego o czynnościach dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.”

Boję się, że kontrahent mi nie zapłaci, gdyż jego sytuacja się pogorszyła – co mogę zrobić?

Zatory płatnicze, zagrożenie dokonania płatności przez kontrahenta, nierzetelność i nieuczciwość drugiej strony to problemy z którym niestety przedsiębiorcy spotykają się dość często. W szczególności, w przypadku, gdy:

  1. Przedsiębiorca zawarł umowę z kontrahentem,
  2. Zobowiązany jest dostarczyć mu towar partiami, a płatność ma nastąpić w jakiś czas po ich dostarczeniu każdej partii,
  3. sytuacja majątkowa kontrahenta powoduje, że istnieje znaczna wątpliwość odnośnie tego czy kontrahent będzie w stanie za te towary zapłacić.

Jakie możliwości ma przedsiębiorca w takiej sytuacji?

Continue reading „Boję się, że kontrahent mi nie zapłaci, gdyż jego sytuacja się pogorszyła – co mogę zrobić?”

Upadłość konsumencka – możliwość oddłużenia się w świetle znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego.

Znowelizowane przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej, ułatwiają ogłoszenie upadłości przez konsumenta (uprzednio istniejące w tym zakresie regulacje nie były zbyt często stosowane w praktyce). Dla kogo przeznaczona jest więc upadłość konsumencka i komu może pomóc?

Continue reading „Upadłość konsumencka – możliwość oddłużenia się w świetle znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego.”